Introduktion til økonomisk geologi og malmforekomster

Kursusindhold

Kurset giver en oversigt over forskningsfeltet ”Økonomisk geologi”, de geologiske processer der fører til dannelsen af malmforekomster, samt hvilke mineraler og bjergarter der udgør vigtige ressourcer for vores samfund.

Kurset giver en oversigt over de forskellige typer af malmforekomster og deres relation til magmatiske, metamorfe, hydrotermale, og overflade-tilknyttede og sedimentære processer. Der gives endvidere en indføring i de økonomiske principper der styrer og betinger minedrift og malmefterforskning, ligesom de vigtigste efterforskningsmetoder beskrives.

Endelig vil kurset give en introduktion til bestemmelse af malmmineraler og hydrotermale omdannelser.

Engelsk titel

Introduction to Economic Geology and Ore Deposits

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Målbeskrivelse

Viden:

• En oversigt over oprindelsen af mineralske malm forekomster og deres geologiske forekomst.

• Klassifikationen af forskellige ressource-relevante mineraler.

• Hvordan, hvorfor og hvor forskellige typer af malm forekomster dannes.

• Metoder til bestemmelse af malm mineraler.

• Malm forekomster i forskellige geologiske miljøer.

• Et grundlæggende kendskab til hvordan mineral forekomster efterforskes og brydes.

 

Færdigheder:

• Bestemmelsen af udvalgte ressource-relevante mineraler og bjergarter i håndstykke.

• Forklaring af hvor forskellige typer af mineral forekomster kan findes.

• Evne til at forklare de forskellige teknikker der anvendes til karakterisering og bestemmelse af malm mineraler.

• Kendskab til de grundlæggende metoder i mineral efterforskning og evaluering af mineral potentialet.

• Grundlæggende kendskab til de økonomiske aspekter knyttet til forskellige malme.

 

Kompetencer:

• Kendskab til dannelsen af forskellige typer af mineralske malm forekomster og metoderne til deres beskrivelse og karakterisering.

• Kendskab til principperne for efterforskning af kendte og nye mineral potentialer.

• Skriftlig og mundtlig præsentation af modeller for dannelsen af malm forekomster på baggrund af litteratur.

Undervisningen foregår ved forelæsninger og praktiske øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Se kursushjemmesiden på Absalon.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Skriftlig aflevering, løbende
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Ved bedømmelsen vægtes den skriftlige opgave med 30% og den mundtlige eksamen med 70%. Kurset bestås, hvis den samlede vægtede karakter er bestået.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 21
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Ekskursioner
 • 36
 • Projektarbejde
 • 35
 • Forberedelse
 • 86
 • Total
 • 206