Globale Geosystemer

Kursusindhold

Kurset giver en elementær indføring i udvalgte globale og regionale geosystemers opbygning, udvikling og funktion i et Global Change perspektiv, herunder både naturlige og menneskeskabte aspekter af Global Change.

Engelsk titel

Global Geographical Systems

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Målbeskrivelse

Viden om:

 • Systembetragtning af jordkloden
 • Pladetektonik og global geomorfologi
 • Sedimentation og geokronologi
 • Landskaber og sedimenter som klima- og miljøarkiver
 • Marin cirkulation
 • Havspejlsændringer
 • Holocæn klimaudvikling
 • Atmosfærisk cirkulation
 • Klima- og plantebælter
 • Regionale klimafænomener
 • Regionale og lokale vejrfænomener
 • Klimasvingninger
 • Jordbunden i globalt perspektiv

 

Færdigheder i at:

 • Redegøre for processer som kontrollerer sedimentationsforhold og kystudvikling og kunne forstå og vurdere, hvordan Global Change, herunder især et ændret havspejl og øvrige menneskeskabte forandringer påvirker disse processer.
 • Udføre simpel datering med Pb-210 og Cs-137
 • Redegøre for den globale fordeling af klima og plantebælter samt, hvorledes fordelingen er koblet til den globale cirkulation.
 • Redegøre for de vigtigste (stor-skala) regionale klimafænomener og deres betydning for vejret på lokal og regional skala.
 • Få ”hands on” erfaring med download og behandling af satellitbilleder og data fra klimastationer, samt brugen af disse til at karakterisere klima og vegetation lokalt og regionalt – herunder beskrive gennemsnitssituationen (normalperioder) samt variationer inden for et enkelt år og mellem enkelte år.
 • Redegøre for naturlige og menneskeskabte klimavariationer, herunder de naturlige processer der menes at have styret variationerne fra drivhus til ishus de seneste 100 millioner år samt, de naturlige og menneskeskabte processer der menes at have styret klimavariationerne i Holocæn.
 • Redegøre for zonale og azonale jordbundsforhold og vurdere hvordan Global Change, herunder klimaændringer og menneskets brug af jorden påvirker jordbundsforholdene og en bæredygtig udvikling i jord-plantesystemet.

 

Kompetencer til at:

Vurdere landskaber og klimasystemers opbygning og udvikling samt mulige respons på Global Change.

Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformtik uddannelsens obligatoriske kurser på 1. år.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
...
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 164
 • Forelæsninger
 • 28
 • Øvelser
 • 14
 • Total
 • 206