Naturgrundlaget 1 - Planter og Landskab

Kursusindhold

Kursets mål er at sikre den studerende den forståelse for naturgrundlaget, der er en forudsætning for byplanlægning, landskabsarkitektur og landskabsforvaltning. Udover landskabsdannelse og landskabshistorie er der tale om vedplanters biologi, samspillet mellem vedplanter og klima, lokalitet, jordbund, vegetation og arealanvendelse i byer, bynære skove og det åbne land i Danmark. Gennem kurset får de studerende plante- og jordbrugsvidenskabelig viden og metoder til brug i både forslagsstillende og forvaltningsmæssig sammenhæng. Plantekundskab er et gennemgående tema i kurset.

Der opnås grundlæggende viden om  botanisk nomenklatur og morfologi, vedplanter og deres biologi (anatomi, fænologi, vækstbetingelser, skadevoldere), geologiske og geomorfologiske processer med relevans for landskabsdannelse i Danmark, landskabselementer, jordbundsdannelse, jordbundens fysiske og kemiske egenskaber. Fokus på betydning for vegetation og forskellige vedplanters vækstmuligheder og deres anvendelser til forskellige plantningsformål.

Engelsk titel

Processes in Nature 1 - Plants and Landscape

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Målbeskrivelse

Viden, som den studerende opnår på grundlæggende niveau:

Hvilke geologiske og geomorfologiske processer findes og er de relevante for landskabsdannelse i Danmark?

Hvilke landskabselementer kan man observere og hvordan er de dannet?

Hvad er sammenhængen mellem landskabsdannelse og jordbundsmiljøet?

Hvad er en jordbundsprofil og hvordan er den dannet?

Hvordan kan jordbunden karakteriseres, fysisk og kemisk?

Taksonomiske principper  i planteverdenen med relation til botanisk nomenklatur og morfologi

Plantekendskab og plantebestemmelse af udvalgte vedplanter arter

Vedplanters opbygning og vækstrytme

De grundlæggende vækstbetingelser for vedplanter

Udvalgte arters vigtigste skadevoldere og krav til vækstbetingelser

Beplantningselementer og plantningsformål

 

Færdigheder, som den studerende opnår på grundlæggende niveau:

Beskrive grundtræk af den prækvartære og kvartære geologiske udvikling i DK

Beskrive karakteristika af landskabselementerne i Danmark, herunder materialerne

Beskrive de jordbundsdannende processer i Danmark

Beskrive jordbundens fysiske, kemiske og biologiske komponenter med fokus på betydning for planters vækstmuligheder

Beskrive naturlige processer der påvirker menneskeskabte terrænkonstruktioner

Læse kort med henblik på tolkning af landskabsformer, jordbundstyper og deres dannelse

Udvælge egnet udstyr til jordbundsundersøgelser

Beskrive jordbundsprofiler i felten, bedømme tekstur og udtage en jordprøve

Udvælge egnede fysiske og kemiske analyser til karakterisering af jordprøver

Redegøre for en række træarters krav til voksestedet med hensyn til klima, dræningsforhold, vand- og næringsstofforsyning

Redegøre for træplantningers funktioner i byen og det åbne land og karakterisere beplantningselementer

 

Kompetencer:

analysere et givent areal med fokus på udgangsmaterialets geologiske oprindelse, geomorfologi og landskabshistorie

vurdere forskellige typer kortlægning og jordbundsanalyser i forhold til deres relevans for anlæg i byer og landskab.

vælge beplantningselementer udfra formål og krav til pleje.

vurdere og diskutere hvorledes biotiske og abiotiske forhold påvirker plantes vækstmuligheder på et konkret plantningssted med et veldefineret plantningsformål.

vælge arter og plantemateriale der egner sig til brug i forhold til forskellige beplantningsformål

rapportskrivning, herunder akademiske standarder for korrekt citation og litteraturhåndtering

 

Der laves en veksling imellem forelæsninger, feltøvelser, teoretiske øvelser og ekskursioner. Håndtegning indgår som læringsmetode med krav om tegning af både træer i landskabet, detaljer af planter, og tegning af landskabet til belysning af landskabsdannelse og udvikling af jordprofiler. Undervisningen er koordineret med kurset Plan og Design, og de fleste ekskursioner er i samarbejde mellem de to fag.

Der benyttes en kombination lærebøger, kort, noter, artikler og webbaseret materiale.

 

Udgifter ifm. ekskursioner

Skriftlig
Individuel

Der gives løbende mundtlig feedback på øvelser. I forbindelse med kursusrapporten benyttes peer feedback og individual, skriftlig feedback fra underviserne.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
4 timers skriftlig stedprøve efter blok 2.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
To interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Baseret på målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 62
 • Teoretiske øvelser
 • 20
 • Praktiske øvelser
 • 60
 • Ekskursioner
 • 48
 • Projektarbejde
 • 80
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 138
 • Total
 • 412