Forvaltningsret

Kursusindhold

Kurset henvender sig bredt til alle studieretningerne på Science og giver de studerende indsigt i juridisk metode herunder retskildebegrebet i forvaltningsretlig kontekst. På kurset indlæres de grundlæggende principper for og krav til myndighedernes forvaltning i dansk ret med henblik på at kunne arbejde enten i den offentlige forvaltning eller rådgive virksomheder og enkeltpersoner i deres samspil med myndigheder.

Kurset indfører de studerende i den retlige regulering af forholdet mellem borgere eller virksomheder og myndigheder, og på baggrund heraf gives de studerende indsigt i og forståelse for generel regelstyring, varetagelsen af behandlingen af konkrete sager, klagesystemet  og håndhævelse af trufne beslutninger.

Hovedvægten vil være på den danske generelle forvaltningsret, men praksis og eksempler fra konkrete særlovsområder med relation til uddannelserne på Science inddrages løbende. Der skabes rum for at de studerende kan udvikle den retlige forståelse af deres eget kompetencefelt, hvad enten det knytter sig til miljø, planlægning, skovbrug, fødevarer eller andet.

Engelsk titel

Administrative Law

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i naturforvaltning
Kandidatuddanelsen i jordbrugsøkonomi
Kandidatuddannelsen i landskabsarkitektur

 

Målbeskrivelse

Kurset sigter mod at give de studerende et godt kendskab til de forvaltningsretlige regler og administrative problemer, der kan opstå i forbindelse med behandlingen af konkrete sager med særlig betydning for de områder, der dækkes af uddannelserne på Science.

Når kurset er færdigt, forventes den studerende at:

Viden:

- kende grundelementerne i juridisk metode, herunder retskildebegrebet og til hvordan relevante forvaltningsretlige retskilder identificeres og anvendes.

- kende de retlige institutioner i dansk forvaltningsret og deres funktioner samt relationen til EU ret og international ret.

- kunne redegøre for de centrale statsretlige og forvaltningsretlige principper i forholdet mellem myndighed og borger og virksomheder herunder for hjemmelsspørgsmål, saglige og formelle krav til  sagsbehandlingen, aktindsigt og klagemuligheder.

Færdigheder:

- kunne identificere, analysere og diskutere forvaltningsretlige problemstillinger

- kunne anvende juridisk metode til at træffe beslutninger i forvaltningsretlige spørgsmål, herunder finde de relevante retskilder og inddrage afgørelser fra myndigheder, klageinstanser og domstolene.

- have forståelse for forvaltningsrettens tværgående betydning i forhold til særlovgivningen.

- være istand til at argumentere juridisk både skriftligt og mundtligt.

Kompetencer

- kunne varetage behandlingen af konkrete sager i overensstemmelse med forvaltningsrettens almindelige regler.

- kunne yde rådgivning i forbindelse med forvaltningsretlige spørgsmål.

- forøge forudsætningerne for at følge andre kurser med juridisk indhold.

Undervisningen vil primært bestå at forelæsninger, diskussion, oplæg og øvelser. Kurset baseres på introducerende forelæsninger, der suppleres af gennemgang og løsning af cases og opgaver. En typisk undervisningsgang vil starte med en indledende gennemgang af det relevante juridiske område med fokus både på teorien og praktiske problemstillinger. Herefter vil en case blive præsenteret og de studerende vil i grupper skulle identificere, håndtere og løse de retlige problemer sagen rejser. Herefter afsluttes der med en fælles gennemgang af casen og afrunding af dagens emne.

En grundbog i forvaltningsret. Hertil relevante love,  domme, administrative afgørelser samt enkelte relevante undervisningsnoter og cases.

Kurset forudsætter faglighed svarende til en bestået BA-uddannelse.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Den mundtlige eksamen er på 20 min uden forberedelsestid. Den studerende må medbringe love, noter m.v. Den mundtlige eksamen omhandeler en prøvelse i hele pensum, men tager udgangspunkt i den obligatoriske opgave. Det er udelukkende den mundtlige eksamen, der danner grundlag for eksamenskarakteren.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 95
 • Forelæsninger
 • 30
 • Projektarbejde
 • 40
 • Teoretiske øvelser
 • 40
 • Total
 • 206