Idræt, individ og samfund

Kursusindhold

Sammenhænge mellem individ, omverden og samfund i idræts- og kropskulturelle kontekster i det moderne og postmoderne belyses via udvalgte temaer og begreber fra psykologiske, pædagogiske, sociologiske og kulturteoretiske tilgange.

Temaer kan for eksempel være identitet, læring, dannelse, krop, kommunikation, social ulighed, civilisation, politik og styring.

Engelsk titel

Sport, the individual and society

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab

Målbeskrivelse

Viden:
Den studerende skal have grundlæggende viden om temaer og begreber fra humanistisk-samfundsvidenskabelige teorier, der belyser samspil mellem individ, omverden og samfund i idrætslige og kropskulturelle kontekster.

Færdigheder:
Den studerende skal have overblik over de forskellige teorier i forhold til at forstå givne problemstillinger og opnå færdigheder i at kunne analysere og reflektere over teoriernes betydning med henblik på at undersøge og forstå idræt som genstandsfelt.
Den studerende skal kunne udvælge relevante tekster og begreber fra pensum til at belyse givne idrætsrelevante problemstillinger samt kunne forholde sig krititsk til litteraturen og hvad den kan anvendes til.

Kompetencer:
Den studerende skal kunne anvende udvalgte temaer og begreber til at beskrive, analysere og kritisk vurdere aktuelle problemstillinger og konkrete idrætsrelevante cases med et humanistisk-samfundsvidenskabeligt perspektiv.
Den studerende skal udvikle en forståelse for teoriernes betydning for deres fremtidige rolle som fx underviser, konsulent eller forsker.

Forelæsninger, gruppearbejder, øvelser, studenterpræsentationer og diskussioner

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon

Kurset forudsætter faglighed svarende til en bestået BA-uddannelse.

Obligatorisk modul på den Humanistisk-samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i idrætsvidenskab

Mundtlig
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Samt mulighed for at give feedback efter eksamen ved at sende en mail til kursusansvarlige.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 5 dage
Skriftlig hjemmeopgave på baggrund af et centralt stillet spørgsmål, inkl. en idrætsrelevant case som skal undersøges med relevante teorier fra kurset. Max 10 sider á 2400 anslag inkl. mellemrum (ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag). Sider ud over det tilladte vil ikke blive bedømt.
Opgaven skrives individuelt.
NB: Eksamen afholdes i eksamensugen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 50
 • Teoretiske øvelser
 • 100
 • Forberedelse
 • 200
 • Eksamen
 • 62
 • Total
 • 412