CANCELLED - Projektstyring og projektledelse (projstyr)

Kursusindhold

Projektteoriens basale værktøjer gennemgås og trænes

 • Målformulering
 • Interessentanalyse
 • Milepælsplan
 • Estimering
 • Risikoanalyse
 • Projektorganisering

  Projektværktøjerne belyses dels gennem etablering af egne (teoretiske) projekter og dels via inddragelse af gennemførte projekter i offentlig og privat regi. Der arbejdes med aktuelle cases, som kan belyse projektarbejdets generelle vilkår.
Engelsk titel

CANCELLED - Project Management (projstyr)

Målbeskrivelse

Viden:

Den studerende skal dels opnå teoretisk viden om projektarbejde og dels opnå viden om basale projektværktøjers anvendelse.

Færdigheder:

Den studerende skal opnå færdigheder i at forstå og anvende basale projektværktøjer i offentlige institutioner og private virksomheder og opnå færdigheder i at analysere, beskrive og præsentere en projektfaglig case
 

Kompetencer:

Den studerende skal kunne integrere viden om projektarbejde i sit fremtidige studieforløb og i de jobfunktioner, som den studerende måtte varetage efter endt uddannelse.

Forelæsninger og gruppearbejde (træning af værktøjer).

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

De studerende modtager mundtlig feedback individuelt og kollektivt igennem hele øvelsesforløbet og under den ordinære undervisning. Desuden modtager de studerende skriftlig feedback på deres gruppevise hjemmeopgaver igennem hele kurset. Der gives feedback i forbindelse med den afsluttende mundtlige og skriftlige eksamen.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Skriftlig aflevering, 3 dage
Individuel mundtlig eksamen, 20 min. inkl. votering, på baggrund af synopsis på maks. 10 sider (á 2400 anslag, inkl. mellemrum, men ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag) udarbejdet i grupper af 4 – 6 studerende. De studernede skal vedhæfte den øvelsesopgave, som de har udarbejdet i øvelseslektionerne, som bilag til synopsis.
På baggrund af centralt stillet problemformulering udarbejdes synopsis som 3 dages hjemmeopgave, der udleveres på Absalon kl. 9.00, mandag i ugen inden eksamensugen. Når synopsis afleveres, onsdag kl. 14.00 i ugen inden eksamensugen, udtrækkes et projektstyringsværktøj, som den studerende ved den mundtlige eksamen skal anvende i relation til synopsen.
Den skriftlige og mundtlige præstation vægtes ligeligt i den samlede bedømmelse. Der gives en samlet karakter for præstationen.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Synopsis må medbringes til mundtlig eksamen - derudover ingen hjælpemidler

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
2 interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Projektarbejde
 • 28
 • Forberedelse
 • 62
 • Eksamen
 • 60
 • Total
 • 206