Jordbundsressourcer og jordbundens miljøgeokemi

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i geokemiske og fysiske forhold og processer i jordmiljøet med henblik på at vurdere og forstå konkrete miljøforhold. Eksempler hentes primært fra Danmark og omfatter emner knyttet til bl.a. klimaforandringer, drivhusgasudledning, kulstofkredsløb og næringsstofomsætning.

Engelsk titel

Soil Resources and Environmental Geochemistry

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik
Bacheloruddannelsen i naturressourcer

 

Målbeskrivelse

Viden:

 • Jordens bestanddele (mineraler, organisk stof, vand og jordluft).
 • Jordfysik (jordens struktur, porøsitet). Jordvandsfysik og -kemi (nedsivning, diffusion, opløsninger).
 • Terrestriske fluxe (udvaskning, gastransport og -emissioner). Jordens biologiske og mikrobiologiske stofomsætning.
 • Forvitring og jordbundsdannende processer (ionbytning, pH, opløsning, udfældning, redoxprocesser).
 • De forskellige emner knyttes til en konkret gennemgang af miljørelaterede eksempler (drivhusgasser, jordbundsforsuring, fosfortilbageholdelse, nitratomsætning og kulstofbinding).

 


Færdigheder:

 • Forståelse af de væsentlige geokemiske og fysiske forhold i jorden styrende for omsætning og balance af centrale grundelementer i jordmiljøet (C, N, P, K).
 • Anvende vigtige lovmæssigheder indenfor stoftransport og -omsætning i jordmiljøet; herunder diffusion, stofomsætning, temperaturafhængighed og ligevægtsligninger.
 • Forståelse af de vigtigste jordbundsdannede processer samt indsigt i samspillet mellem ydre faktorer der påvirker jordmiljøet og de jordbundsdannende processer.
 • Forståelse af forskellige metodiske tilgange til miljørelaterede jordbundsanalyser.

 

 

Kompetencer:

Ved at gennemføre kurset opnås evnen til at vurdere konsekvensen af komplekse koblinger i naturlige og menneskeskabte ydre forhold for de centrale kredsløb og jordbundsdannende processer, herunder:

 • Vurdere hvordan vi menneskets aktivitet påvirker disse forhold og processer,
 • Vurdere hvorledes pågående ændringer i klima og miljø påvirker disse forhold og processer,
 • Samt forholde sig kritisk til data.
 • Vurdere kvalitet af konkrete jordbunds- og miljøundersøgelser, og anvende denne viden til en konkret diskussion og vurdering af resultater.
 • Vurdere og give en mundtlig formidling af konkrete videnskabelige resultater, samt anvende litteratur hensigtsmæssigt til både analyse og diskussion.

 

Undervisningen foregår ved øvelser med gennemgang af pensum, regneøvelser, artikelgennemgang. Undervisningsplan fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Se kursushjemmeside på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til enten BSc geografi & geoinformatik-uddannelsens eller BSc Naturressourcer-uddannelsens obligatoriske kurser.

Kurset er et i en række af begrænset valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde naturgeografi.

Mundtlig
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Teoretiske regneøvelser gennemgås og diskuteres, og der gives mundtlig feedback fra underviser.

Der arbejdes med præsentationer af videnskabelig litteratur. Her gives mundtlig feedback fra underviser og peerfeedback fra medstuderende.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den mundtlige prøve er med 24 timers forberedelse. Den studerende trækker et spørgsmål på baggrund af hvilket der holdes et oplæg og efterfølgende eksamineres i spørgsmål og pensum.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Teoretiske øvelser
 • 26
 • Forberedelse
 • 140
 • Eksamensforberedelse
 • 24
 • Forelæsninger
 • 16
 • Total
 • 206