Hydrologi (Hydro)

Kursusindhold

Nedbørsdannelse og processer, måling og korrektion af nedbør, nedbørsfordeling, estimation af fladenedbør. Strålings- og energibalancer. Latent og sensibel varmefluxe i det atmosfæriske grænselag, fordampningsprocesser, evaporation og transpiration, måling af fordampning, potentiel og aktuel evapotranspiration, fordampningsmodeller. Porøse medier, strømning i umættet og mættet zone, hydrauliske parametre, hydrologisk modellering. Vandbalance for rodzonen, beregning af aktuel fordampning, grundvandsdannelse, sæsonmæssige variationer, modeller. Strømning i vandløb, måling af vandløbsafstrømning, vandløbsgenerende processer, hydrografer, års- og sæsonmæssige variationer. Vandbalance for vandløbsoplande, nedbør-afstrømningsmodellering. Kurset baseres på data fra HOBE projektet i Skjern å's opland.

Engelsk titel

Hydrology (Hydro)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it

Målbeskrivelse

Viden:

 • Nedbørsdannelse og processer, måling og korrektion af nedbør, nedbørsfordeling, estimation af fladenedbør
 • Fluxe i det atmosfæriske grænselag, fordampningsprocesser, evaporation og transpiration
 • Porøse medier,umættet og mætet strømning
 • Strømning i vandløb
 • Nedbør-afstrømningsmodellering

 
Færdigheder:

 • Nedbørsdannelse og processer, og estimation af fladenedbør
 • Beskrivelse og modellering af strømninger i porøse medier
 • Vandbalance for rodzonen, beregning af aktuel fordampning, grundvandsdannelse, sæsonmæssige variationer
 • Måling af vandløbsafstrømning, vandløbsgenerende processer, hydrografer, års- og sæsonmæssige variationer
 • Vandbalance for vandløbsoplande, nedbør-afstrømningsmodellering
   

Kompetencer:

 • Kendskab til hydrologiske data, målemetoder og databehandling
 • Kendskab til feltundersøgelser og målemetoder
 • Kendskab til strømninger i porøse medier
 • Kendskab til hydrologiske modeller
 • Kompetencer til at kunne foretage en samlende kvantitativ beskrivelse af det hydrologiske kredsløb

Undervisningen foregår ved forelæsninge og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Se kursushjemmesiden på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geologi-geoscience uddannelsens obligatoriske kurser på 1. år samt et kursus i hydrogeologi.

Kurset er et i en række af valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i geologi-geoscience.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 33
 • Teoretiske øvelser
 • 30
 • Forberedelse
 • 143
 • Total
 • 206