Punktbaserede GIS-analyser og -metoder

Kursusindhold

Kurset giver en praktisk og teoretisk indføring i interpolation af punktbaserede målinger til flader og analyse af rumlig autokorrelation. Der vil blive taget udgangspunkt i konkrete datasamlinger, men i forbindelse med udarbejdelsen af et projekt sidst i forløbet lægges der op til, at de studerende kan analysere egne data.

Engelsk titel

Point Based GIS Analyses and Methods

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it

Målbeskrivelse

Viden:

Etablering af flader ud fra punktdata vha. forskellige interpolationsmetoder (lineær interpolation, trend surfaces, splines, IDW, kriging mv.).

Kvalitetsvurdering af resultater vs. metoder udtrykt ved middelfejl (mean error mv.).

Etablering af ikke-interpolationsbaserede transformationer af punkter til fladerepræsentationer (Thiesen polygoner/Voronoi diagrammer).

Optimale lagringsmetoder for små og store datamængder.

Beregning af lokale forskelle på tidsserier af beregnede flader.

Beregninger på flader (tværsnit, hældninger/eksponering mv.), rumlig autokorrelation og rumlige mønstre.


Færdigheder:

 • Redegøre for teori for opskalering af punktbaserede data til flader, som repræsenterer et kontinuert fænomen (højdevariationer for en terrænoverflade, temperatur- og nedbørsvariationer o.l.) vha. interpolationsteknikker.
 • Udføre opskalering ved brug af forskellige interpolationsmetoder i et GIS.
 • Udvælge teknikker til visualiseringen af resultaterne
 • Redegøre for samplingsmetoder og samplingstætheder i tilknytning til feltarbejde.
 • Anvende rumlig statistik til at beskrive rumlige fordelinger.

 

Kompetencer:

Analysere og beskrive geodata på punktform med henblik på at etablere flader ud fra punktdata. Afprøve og vælge blandt interpolationsmetoder for at optimere resultatet. Vurdere resultater fra interpolationer både kvantitativt og kvalitativt.

 

Undervisningen foregår ved øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Se kursushjemmeside på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.

Kurset er et i en række af begrænset valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde geoinformatik.

Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der gives individuel og kollektiv mundtlig feedback af de studerendes fremlæggelser.

Der gives løbende mundtlig feedback og peerfeedback på de opgaver, der arbejdes med i undervisningstiden.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Praktiske øvelser
 • 42
 • Forberedelse
 • 124
 • Projektarbejde
 • 40
 • Total
 • 206