Læreanstalternes Fælles Byplankursus (LFB) OBS: Læs bemærkningsfeltet!

Kursusindhold

På LFB er udgangspunktet at de studerende gennem projektarbejdet får mulighed for at arbejde med en aktuel byplanfaglig problemstilling, gerne i samarbejde med lokale aktører og myndigheder. Dette stiller krav til såvel den konkrete faglige indgangsvinkel som den mere kreative og idéudviklende tilgang til emnet som kan opnås i et tværfagligt forum. For eksempel kan det tænkes at man ud fra det valgte tema og lokalitet arbejder med spørgsmål som: Hvordan fornyer man nedslidte byområder med fysiske, sociale og trafikale problemer? Hvordan arbejder man teoretisk og kreativt med at identificere et områdes udviklingspotentiale? I projektarbejdet er udfordringen for de studerende at komme med nye forslag til de identificerede problemstillinger. Forslag, som henter inspiration i de studerendes forskellige fagligheder, og som evner at favne centrale problemstillinger i området.

Engelsk titel

Joint Interdisciplinary Course in Urban Planning NB: Read remarks!

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i geografi og geoinformatik
Kandidatuddannelsen i geografi og geoinformatik med sidefag
Kandidatuddannelsen i landskabsarkitektur


 

Målbeskrivelse

Viden:

Planlægningens redskaber, helhedsorienteret planlægning, strategiforslag, udarbejdelse af planforslag, tværfagligt samarbejde, sociale, kulturelle og økonomiske forandringsprocesser i byudviklingen, inddragelse af eksterne ressourcer, projektarbejde, udvikling af planfaglige kompetencer.

Færdigheder:

redegøre for byplanlægningens historie, dens rammer, virkemidler og i aktuelle debatter

lede og arbejde med fælles forståelse og fælles løsning af byplanfaglige
opgaver
 
opstille og strukture komplekse byplanopgaver
 

Kompetencer:

udarbejde og formidle helhedsorienterede plan- og løsningsforslag i forhold til konkrete byplanmæssige problemstillinger

Undervisningen foregår ved øvelser kombineret med ad hoc forelæsninger og en 3-dages ekskursion. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Se kursushjemmeside på Absalon.

Bacheloruddannelse i geografi & geoinformatik eller tilsvarende anbefales.

LFB udbydes fra og med foråret 2020 af Kunstakademiets Arkitektskole (KADK).
Du kan læse mere om kurset på https:/​/​kadk.dk/​laereanstalternes-faelles-byplankursus

Som SCIENCE studerende kan du stadig tilmelde dig ’normalt’. Din tilmelding bliver regeltjekket ligesom alle andre tilmeldinger, og får du plads på kurset sørger vi for at formidle dine data til KADK, således at du kommer ind i KADKs undervisningssystemer. Der vil være 30 pladser på kurset og vi regner ikke med at dette vil skabe pladsproblemer for SCIENCE studerende.

LFB fylder 65 år i 2020 og det udbydes i et samarbejde mellem en række uddannelsesinstitutioner, der skiftes til at have værtsskabet. I år bliver vi desværre nødt til at lade skiftet ske indenfor et studieår, og det er årsagen til den specielle tilmeldingsprocedure.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 272
  • Projektarbejde
  • 70
  • Teoretiske øvelser
  • 70
  • Total
  • 412