Etablering af digitale grundkort

Kursusindhold

Kurset giver en teoretisk og praktisk indføring i  metoder til etablering af digitale grundkort. Dette omfatter etablering af en referenceramme, opmåling med GPS-udstyr, tilvejebringelse af vektordata fra fly og/eller satellitbilleder, topologi, kartografisk layout og WebGIS.

Engelsk titel

Making Digital Maps

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it

Målbeskrivelse

Viden:

Detailopmåling med forskellige typer af GPS-udstyr, georeferering af geodata og etablering af topologisk kontrollerede digitale vektorkort i GIS ud fra opmålinger med GPS-udstyr. Etablering af topologisk kontrollerede digitale vektorkort i GIS ud fra data etableret vha. digitalisering af objekter i flybilleder/​ortofoto/​satellitbilleder. Kartografiske principper og metoder til formidling af digitale kort på forskellige platforme (WebGIS, DesktopGIS, trykte kort).


Færdigheder:

 • redegøre for definition af en rumlig reference for indsamlede data i felten, så disse kan koordinatsættes med henblik på lagring i et GIS. 
 • redegøre for valg og anvendelse af transformationsværktøjer i tilpasning data til forskellige referencesystemer. 
 • gennemføre georeferering af data forskellige kilder (flyfoto, satellitbilleder, skannede kort). 
 • redegøre for fordele og ulemper ved anvendelse af forskellige metoder og udstyr til indsamling af lokaliseringsdata i felten. 
 • anvende opmålingsudstyr til at registrere lokalisering af feltdata i både det natur- og kulturgeografiske fagfelt
 • anvende topologiske metoder for etablere topologisk korrekte digitale kort.
 • anvende kartografiske metoder og principper med henblik på visualisering af kort på forskellige platforme.


Kompetencer:

At kunne vælge det rigtige opmålingsudstyr til indsamling lokaliseringsdata i felten. Sammensætte de indsamlede data med andre digitale geodata. Ekstrahere vektordata fra andre digitale datakilder f.eks. databaser, flyfoto og satellitbilleder. Etablere topologisk korrekte digitale grundkort, der kan anvendes i GIS-analyser. Formidle digitale kort på forskellige platforme målrettet forskellige modtagere.

Undervisningen foregår ved øvelser og feltarbejde. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Se kursushjemmeside på Absalon

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.

Kurset er et i en række af begrænset valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde geoinformatik.

Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der gives kollektiv og individuel feedback på de studerrendes fremlæggelser af udvalgte emner fra pensum.

Der gives løbende kollektiv og individuel feedback på ogaver, der arbejdes i timerne.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • Feltarbejde
 • 12
 • Forberedelse
 • 112
 • Projektarbejde
 • 40
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NGEA04051U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Skemagruppe
B
Kapacitet
32
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Bjarne Fog   (2-686c466f6d7434717b346a71)
Gemt den 12-06-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students