Analytisk mekanik

Kursusindhold

Kurset har interesse for enhver, der interesserer sig for fysikkens mere formelle sider, og for dem der ønsker at specialisere sig i teoretisk fysik. Kurset indfører metoder til en systematisk matematisk analyse af fysiske systemer og fortæller samtidigt historien om den generalisering af den klassiske Newton'ske mekanik, som har sat sit afgørende præg på den kvantemekaniske formalisme.

Den analytiske mekanik udvider den simple Newton'ske mekanik for punktformede partikler til at kunne håndtere systemer med mange frihedsgrader og mange "bindinger". Ved at indfører generaliserede koordinater omskrives bevægelsesligningerne til et sæt af Lagrange ligninger, som kun indeholder det nødvendige antal frihedsgrader. Denne formalisme videreudvikles ved indførelsen af kanoniske variable. De Hamilton'ske bevægelsesligninger udledes og efterfølges af kanoniske transformationer mellem forskellige sæt af generaliserede koordinater. Den Hamilton'ske teori har bidraget afgørende til formuleringen af kvantemekanikken, til en bedre forståelse af symmetrier og til den statistiske beskrivelse af mangepartikel systemer, og den leverer grundlaget for nutidens feltteoretiske metoder.

Engelsk titel

Analytical Mechanics

Uddannelse

Bachelorudannelsen i de fysiske fag.

Målbeskrivelse

Færdigheder
Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

 • opskrive og benytte bevægelsesligningerne i accelererede koordinatsystemer, med inddragelse af centrifugalkræfter og Corioliskræfter.
 • udvælge relevante generaliserede koordinater og opstille Lagrangefunktionen og de tilhørende ligninger for mekaniske systemer med "bindinger".
 • udlede og benytte Euler-Lagrange variationsregningsmetoden og anvende Lagrange-multiplikatorer.
 • formulere og udføre en Legendre transformation.
 • beskrive bevaegelsen af faste legemer, herunder inertimoment og Euler vinkler
 • redegøre for teorien for Hamiltonfunktionen og benytte den på praktiske eksempler.
 • fremstille teorien for kanoniske transformationer og anvende den på simple systemer.
 • formulere Hamiltonteorien ved hjælp af Poissonparenteser.
 • opstille Hamilton-Jacobi teorien og anvende den på den harmoniske, såvel som ikke-harmoniske oscillator.
 • opstille Euler-Lagrange’s ligninger for et kontinuum, som f.eks. en streng, og udlede og analysere det hertil svarende Sturm-Liouville problem.

 

Viden
Den studerende trænes i at formulere den simplest mulige beskrivelse af et givent fysisk problem. Problemstillingerne vil hovedsagelig være fra den klassiske mekanik, men det særlige fokus på symmetribetragtninger og valg af nyttige frihedsgrader, etc. vil være til stor nytte i alle grene af fysikken. Enkelte problemer kan løses eksakt, men langt de fleste kræver approksimative metoder, ofte kombineret med en numerisk løsning, og især her er det vigtigt at ’effektivisere’ beskrivelsen ved valg af de rette frihedsgrader. Metoder til at finde de rette frihedsgrader trænes her gennem en række klassiske mekaniske eksempler.

Kompetencer
Kursets overordnede mål er at formulere de klassisk mekaniske læresætninger mere generelt ved hjælp af hhv. Lagrange- og Hamiltonfunktioner. Denne mere generelle formulering muliggør en mere systematisk løsning af mere komplekse mekaniske problemer og tillader mere generelle symmetribetragtninger som hjælp til at finde bevarede størrelser og dermed de bedste koordinater til problemets approksimative beskrivelse. Denne mere generelle formalisme er hovedsagelig udsprunget af komplicerede problemstillinger indenfor mekanik, astronomi og optik, og har siden haft stor betydning for formulering af såvel kvantemekanikken som statistisk fysik, mangelegemefysik, kvantefeltteori, elasticitetsteori, hydrodynamik og ikke mindste teorien for kaos og dynamiske systemer.  Kurset forventes således at bibringe den studerende en forståelse for de mere generelle principper, som forener den teoretiske formulering af de forskellige grene af fysikken.

Forelæsninger og regneøvelser

“Theoretical Mechanics of Particles and Continua"
AUTHOR:  Alexander L. Fetter, John Dirk Walecka
ISBN:  0486432610

Svarende til de obligatoriske fysik-kurser på 1. år.

Individuel

Der gives feedback på afleveringsopgaverne, som tæller til eksamen.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Løbende bedømmelse
4 timers skriftlig prøve med alle hjælpemidler, tæller 85% af den endelige karakter.
3 hjemmeopgaver tæller 15% af den endelige karakter. Delprøver skal ikke bestås separat.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives for en udtømmende opfyldelse af målene beskrevet under "Målbeskrivelser" med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 142
 • Forelæsninger
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 32
 • Total
 • 206