Is og klima (geofys4)

Kursusindhold

Formålet med kurset er at give en introduktion til iskappers og gletscheres fysik, og deres relationer til klimasystemet. Desuden vil kurset omhandle feltmetoder, glaciologiske data og satellitobservationer.

Kursets indhold:

 • Omdannelse af sne til is.
 • Massebalance for iskapper og gletschere.
 • Kontinuumsmekanik for is.
 • Isens struktur og flydning.
 • Flydemodeller for gletschere og iskapper.
 • Temperaturforhold i gletschere og iskapper.
 • Dalgletschere. Spaltedannelse.
 • Bundforhold. Bundsmeltning.
 • Isshelfer. Isstrømme.
 • Iskappers og gletscheres respons på klimaændringer.
 • Ændringer i iskappers volumen og masse.
 • Iskerneboringer.Datering af gletscheris. Iskerneanalyser.
Engelsk titel

Ice and Climate (geofys4)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i de fysiske fag

Målbeskrivelse

Færdigheder
Undervisningen sigter på at sætte de studerende i stand til at:

 • Forklare hvordan sne omdannes til is, og hvordan luftbobler dannes. Beskrive densitetens variation med dybden, og anvende den ved omregning til isdybder.
 • Forklare hvad der forstås ved akkumulation og ablation, og beskrive de vigtigste eksperimentelle metoder til at bestemme akkumulation og ablation.
 • Beskrive isens struktur, og forklare hvordan is deformeres. Forklare hvordan Glens flydelov opstilles ud fra laboratorieforsøg, og hvordan den kan generaliseres.
 • Gøre rede for begreber som spænding, strain rate (relativ deformationshastighed), og flydelov, samt anvende kontinuumsmekanikken til at beskrive isflydning og temeperaturforhold generelt.
 • Anvende kontinuumsmekaniskken til at beregne isflydningen og iskappers form i forskellige idealiserede situationer i 1, 2, og 3 dimensioner, bl.a. laminar flydning, idealplastisk flydning, deformationsforsøg.
 • Anvende simple flydemodeller (Nye-modeller, Dansgaard-Johnsen modeller) til at beregne flydning og opstille tidsskalaer, og herunder have overblik over hvilke data, der kræves, samt modellernes begrænsninger.
 • Redegøre for hvordan iskapper og gletschere reagerer på klimaændringer, og have et overblik over hvilke metoder, der anvendes til at observere disse ændringer.
 • Gøre rede for hvordan iskerner kan bruges til at bestemme fortidens klimavariationer, herunder hvordan målinger af isens isotopiske sammensætning kan anvendes.

Viden
Den studerende vil opnå viden om fysisk glaciologi. En lang række emner vil blive gennemgået, såsom isflydemodeller, massebalancer, temperaturforhold, bundforhold. Iskappers relation til klimaet vil også blive gennemgået, og desuden vil iskerneboringer blive belyst.

Kompetencer
Den studerende får via kurset en introduktion til kryosfæren, og vil kunne sammensætte denne viden med øvrig geofysik, til et stadigt voksende helhedsbillede af Jorden.

Blandede forelæsninger, regneøvelser, diskussioner og mundtlige fremlæggelser.

Se Absalon for endelig kursuslitteratur. Nedenstående er et eksempel på forventet undervisningsmateriale.

 

K.M. Cuffey and W.S.B. Paterson: Physics of Glaciers

Det obligatoriske studieforløb på 1. år

Mundtlig
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min (inkl. votering)
Forberedelse 30 minutter
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

se målbeskrivelser

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 135
 • Forelæsninger
 • 35
 • Teoretiske øvelser
 • 35
 • Total
 • 206