Sundheds-it infrastruktur

Kursusindhold

Formålet med kurset er at give de studerende viden omkring komplekse tekniske og organisatoriske sammenhænge i sundheds-it infrastrukturer. Kurset fokuserer på samspillet mellem den tekniske system- og informationsarkitektur, den kliniske praksis og de organisatoriske rammer for anvendelsen og udviklingen af sundheds-it infrastrukturer. Gennem introduktion til forskellige teoretiske perspektiver sættes de studerende i stand til at analysere, evaluere og vurdere sundheds-it infrastrukturer. På kurset opnås en grundlæggende forståelse for hvilken betydning infrastrukturer kan have for udvikling og videreudvikling af sundheds-it systemer.

Engelsk titel

Health Information Infrastructures

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i sundhed og informatik

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

• redegøre for de grundlæggende elementer i sundheds-it infrastrukturer og deres indbyrdes sammenhænge

• redegøre for sundheds-it infrastrukturers betydning for forskellige dele af sundhedsvæsenet herunder klinisk praksis

• redegøre for sundheds-it infrastrukturers betydning for udvikling og videreudvikling af sundheds-it systemer

 

Færdigheder

• analysere og eva luere opbygningen af konkrete sundheds-it infrastrukturer

• analysere muligheder og barrierer for videreudvikling af disse infrastrukturer

• foreslå og vurdere relevante udviklingsstrategier under hensyntagen til fx tekniske og organisatoriske rammer

 

Kompetencer

• anvende teoretiske begreber og modeller til analyse af konkrete sundheds-it infrastrukturer

Forelæsninger, seminarer, gruppeopgaver, hjemmearbejde, udarbejdelse af portfolio

Kurset forudsætter faglighed svarende til en bestået BA-uddannelse.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
10 ECTS
Prøveform
Portfolio
Portfolio
En portfolio udgøres af tre skriftlige gruppeopgaver og en individuel skriftlig opgave.

Bedømmelse
Bedømmelsen gives på baggrund af en vægtning af både proces og resultat af portfolio (tre gruppeopgaver + en individuel opgave).

Gruppeopgaver
I løbet af kurset udarbejdes tre gruppeopgaver i relation til kursets centrale temaer.
Som udgangspunkt arbejdes i grupper af størrelsen 4-6 studerende.
Gruppeopgaverne afleveres som rapporter af et omfang svarende til 10-15 normalsider.

Portfolio-aflevering til sidst i kurset.
Portfolioen indeholder, udover de tre gruppeopgaver, en skriftlig individuel del, der rammesætter og perspektiverer gruppeopgaverne. Den skriftlige individuelle del har et omfang svarende til min. 5, maks. 10 normalsider.
Den individuelle opgave udleveres til sidst i kurset og afleveres i eksamensperioden. Der gives minimum en uge til opgaven, som afleveres i en portfolio sammen med de tre gruppeopgaver.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende demonstrere fuld opfyldelse af målbeskrivelsen for kurset

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 30
  • Øvelser
  • 30
  • Forberedelse
  • 215
  • Total
  • 275