Kvalitative metoder og co-design af selvhjælpsteknologier

Kursusindhold

Kurset giver det grundlæggende fundament for at kunne arbejde med kvalitative metoder og co-design metoder. Formålet er at gøre den studerende i stand til at forstå sammenhængen mellem problemer og løsninger, og at kunne afveje styrker og svagheder ved forskellige måder at anvende kvalitative metoder og co-designmetoder til design af sundheds-it.

Med udgangspunkt i projektarbejde omkring temaet personlige sundhedsteknologier vil kurset øve den studerende i at arbejde praktisk og refleksivt med undersøgelse af hverdagspraksisser, behov og udvikling af løsninger til patienter eller andre sundheds-it brugere.

Efter kurset kan den studerende selvstændigt udtænke, planlægge og gennemføre en mindre empirisk kvalitativ undersøgelse, facilitere brugerinvolverende designaktiviteter samt udvikle udkast og/eller tilretning af eksisterende personlige sundhedsteknologier.

Engelsk titel

Qualitative Methods and Co-design of Self-Care Technologies

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i sundhed og informatik

Målbeskrivelse

Viden

 • Redegøre for forskellige tilgange til, hvordan man kan bevæge sig mellem undersøgelse af problem og co-design af løsning

 • Demonstrere grundlæggende viden om udvalgte kvalitative metoder og co-designmetoder

 • Redegøre for udvalgte analyseteknikker

 • Redegøre for, på et overordnet niveau, hvad der karakteriserer personlige sundhedsteknologier

Færdigheder

 • Kan skabe sammenhæng mellem problemforståelse og løsningsdesign

 • Kan planlægge og udføre kvalitative undersøgelser

 • Kan tilrettelægge og facilitere co-design aktiviteter

 • Kan udvikle et undersøgelsesdesign, der er sammensat af kvalitative metoder, co-designmetode samt forholde sig kritisk til forslaget

 • Beskrive fyldestgørende og indlevende om de situationer, der designes til

Kompetencer

 • Kan indgå i gruppearbejde om undersøgelse af problem og design af it-baseret løsning

 • Kan selvstændigt planlægge og udføre en empirisk kvalitativ undersøgelse, og koble co-design aktiviteter med borgere eller patienter

Undervisningen vil være projekt- og seminarbaseret og således indeholde en kombination af forelæsninger, workshops, oplæg fra de studerende selv og evt. oplæg fra relevante forskere med projektarbejde.

Undervisningsmateriale udgøres af udvalgte artikler og bogkapitler. 

Kurset kræver, at den studerende har indledende kendskab til it-design metoder og videnskabsteori.

Herunder:
• Kendskab til at anvende teori til selvstændigt at analysere sundhedsrelaterede problemstillinger. Dette opnås fx på SITB15004U Introduktion til organisationsanalyse og sundhedsvæseners struktur og funktion.
• Kendskab til videnskabsteoretiske problemstillinger, som fx opnås på SITA08025U Videnskabs- og teknologifilosofi og etik.
• Indledende kompetencer i at designe og re-designe, evaluere samt programmere brugsvenlige IT-systemer. Dette opnås fx på NDAB15003U Interaktionsdesign og NDAB11006U Sundheds-it: System udvikling og databaser.
Det er en forudsætning, at man kan indgå i teams og er parat til at lave opsøgende arbejde, som fx at henvende sig til professionelle organisationer og virksomheder samt patienter og andre borgere for at kunne indsamle relevant data.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio, løbende gennem kurset
I løbet af kurset udarbejdes tre gruppeopgaver i relation til kursets centrale temaer.
Som udgangspunkt arbejdes i grupper af størrelsen 3-6 studerende.

Portfolio-aflevering til sidst i kurset.
Portfolioen indeholder, udover de tre gruppeopgaver, en skriftlig individuel del, der rammesætter og perspektiverer gruppeopgaverne.
I sin helhed udgør portfolioen en refleksion og diskussion af forholdet mellem kvalitative metoder og co-design metoder.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Eksamen
 • 80
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Forberedelse
 • 70
 • Total
 • 206