Ledelse

Kursusindhold

Kurset giver en grundlæggende indførsel til ledelse i offentlige og private virksomheder. Desuden vil kurset bidrage til en forståelse for, hvordan en organisation er opbygget og fungerer.

Der tages udgangspunkt i, at den studerende ikke har forudgående viden om emnerne.

Kurset lægger vægt på det relationelle i både ledelse og organisationsforståelsen. Vi arbejder med emner som:

Ledelsesdelen

Ledelses- og organisationsudvikling

Personligt lederskab

Ledelse af frivillige

Politisk ledelse

Mødeledelse

Arbejdsmiljø 

Organisationsforståelse

Organisatorisk kulturforståelse

 

Andre emner der bliver behandlet

Forståelse af embedsmandens rolle

Kommunikation

Målgruppeindsigt

Konflikthåndtering

Engelsk titel

Introduction to Management

Uddannelse

Have- og parkingeniør

Skov- og landskabsingeniør

Målbeskrivelse

Målbeskrivelse

Formålet med kurset er, at den studerende
1)opnår indsigt i og forståelse for samspillet mellem individ, gruppe og organisation, således at den studerende i sit efterfølgende virke kan indgå i ledelses- og samarbejdsmæssige sammenhænge både i den daglige drift, og når der skal arbejdes med drift af organisationer og arbejdsprocesser
2)opnår indsigt i og forståelse for ledelsesformer, forandringsredskaber og gruppedynamikker og deres betydning for vedkommendes virke som leder/specialist.


Formålene indebærer, at den studerende kan:

Viden

- med udgangspunkt i teorien/teorierne - identificere, navngive, definere og beskrive praktiske problemstillinger inden for fagets områder, herunder samspillet mellem individ, gruppe og organisation, sammenhængen mellem organisationer og deres omverden samt organisationers rolle i samfundet
- sammenfatte problemstillinger inden for fagets områder
- forstå, at der ikke nødvendigvis kun findes én løsning på givne ledelsesmæssige problemstillinger
- demonstrere evne til at reflektere over mulige løsninger på problemstillinger inden for fagets områder

Færdigheder

- analysere problemstillinger inden for fagets områder
- anvende teorien/teorierne i sin analyse af de givne problemstillinger
- vælge mellem forskellige mulige løsninger på de givne problemstillinger og begrunde det/de trufne valg
- indgå i en dialog og formidle mulige løsninger på problemstillinger inden for fagets områder til forskellige målgrupper, herunder fagfæller og ikke fagfæller.


Kompetencer

-generalisere ud fra konkrete problemstillinger, diskutere forskellige løsningsmuligheder, forklare og perspektivere de valgte løsningsmuligheder. 
- samarbejde med fagfæller og tværfagligt om løsning af problemstillinger inden for fagets og tilgrænsende områder
- styre løsning af problemstillinger inden for fagets og tilgrænsende områder
- på eget initiativ igangsætte løsning af problemstillinger inden for fagets og tilgrænsende områder
- arbejde selvstændigt med løsning af problemstillinger inden for fagets og tilgrænsende områder
- demonstrere overblik over mulige løsninger på problemstillinger inden for ledelsesfagets områder

Holdundervisning, cases, gruppearbejde, øvelser, selvstudie, projektarbejde, eksterne foredragsholdere

Litteratur er overvejende dansk, men engelsksprogede tekster vil blive brugt
Litteraturliste uploades på Absalon

Sprogundskaber til at kunne læse og forstå engelsk litteratur.

Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 1 time
Gruppeeksamen med individuel karaktergivning.
Gruppestørrelse er på 4-5 personer og kan ikke afviges.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Pensum samt målbeskrivelse udgør eksamensgrundlaget.

Pensum omfatter pensumlistens angivne litteratur samt undervisnings- og ekskursionsindhold.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forelæsninger
 • 70
 • Forberedelse
 • 70
 • Teoretiske øvelser
 • 20
 • Projektarbejde
 • 43
 • Total
 • 204