Træproduktion

Kursusindhold

Kursets indhold vil fordele sig på tre hovedbestanddele:

 

Etablering af højproduktive, stabile og tilpasningsdygtige bevoksninger:

Artsvalg, volumen og/eller kvalitetsproduktion - integration eller adskillelse af funktionerne?

Aktuelle resultater fra skovtræforædlingen.

Nyere erfaringer vedr. foryngelse og kulturetablering herunder valg af plantetype (dæk- el. barrodsplanter) samt relationer til fx jordbund, jordbearbejdning, vildt og hjælpetræer Dæk- og barrodsplanter, kulturomkostninger.

Økonomisk optimalt plantetal i kulturerne.

Pleje - udrensninger og tyndinger samt opkvistning

Forøgelse af produktionen ved artsblandinger. Ammetræer og forkulturer.

Volumen- contra kvalitetsproduktion.

Bio-energi fra skovbruget:

Artsvalg. Produktionens forløb over tid for forskellige træarter.

Særlige forhold vedr. kulturetablering.

Høst- og transportmetoder.

Økologiske og dyrkningsmæssige konsekvenser af heltræudnyttelse, herunder udnyttelse af stød og rødder.

Jordbundens næringsstof- og kulstofbalance samt pH.

Tilbageførsel af aske fra varmeværkerne.

Intensiv dyrkning af kvalitetstræ (tree-farming)

Artsvalg

Særlige forhold vedr. foryngelse, kulturetablering og pleje.

Markedet for højværdi træprodukter.

 

I kurset indgår en række praksisøvelser.

Engelsk titel

Forestry for Timber Production

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Målbeskrivelse

Målbeskrivelse:

At sætte den studerende i stand til at kunne formulere dyrkningsstrategier for relevante træarter på baggrund af den indsigt og de metoder, som de dels kender fra tidligere kurser dels yderligere har fået på træproduktionskurset.

Dyrkningsstrategierne træner de studerende i at bruge central viden om træarternes vækst og samspillet med foryngelse, bevoksningsetablering og – pleje i forhold til vækstlokaliteten. Dyrkningsstrategierne vil efterfølgende være et centralt redskab for de studerendes træning i at udarbejde økonomiske og planlægningsmæssige kalkuler på baggrund af deres viden om skovdyrkning.

Dermed bliver dyrkningsstrategierne et centralt element i de studerendes fremtidige kompetencer inden for bæredygtig skovdrift og de tilhørende økonomiske prioriteringer og muligheder.

Temaer som belyses kurset:

 • Den fremtidige efterspørgsel på træ og behovet for at sikre en højere træproduktion som led i en bæredygtig samfundsudvikling.
 • Den skovindustrielle nutid og skitse af fremtiden samt kravene til sortimenter, og hvordan de kan ændre sig.
 • Hugstforsøg  - herunder fx tilvækstens i relation til optimal og maksimal grundflade, hugststyrke og –form samt sammenhængen mellem tynding og trækvalitet.
 • Udvisningens teori og praksis (øvelser i hovedtræarterne).
 • Mulighederne for forceret kvalitets-/ værdiudvikling.
 • Skovtræforædling, frøforsyning og valg af plantetype.
 • Foryngelsesøkonomi og kulturmetoder – herunder anvendelsen af forkultur og ammetræer.
 • Udarbejdelse af tilvækstoversigt som værktøj ved udarbejdelse af dyrkningsstrategier.
 • Samplingsmetodik ved udlæg af prøveflader.
 • Oversigt over lokalitetstypers muligheder, herunder hede- og klitskovbrugets.
 • Skovdyrkningssystemer – kritisk/analytisk tilgang til spørgsmålet.

 

Viden:

 • Kender potentialet for volumen- og værdiproduktion ved valg relevante træarter og plantemateriale.
 • Kan omsætte målsætninger for det produktive skovbrug til god og økonomisk praktisk skovdyrkning på kort og langt sigt.

 

Færdigheder:

 • Kan vælge relevante træarter, provenienser og plantemateriale i forhold de mest almindelige lokalitetstyper og omsætte dette til kulturmodeller.
 • Kan udvise bevoksninger af de mest almindelige træarter.
 • Kan udarbejde dyrkningsstrategier for de mest almindelige træarter og herunder kvantificere de produktionsmæssige konsekvenser af valg af hugststyrke, hugstform og omdriftsalder.

 

Kompetencer:

 • Kan diskutere valg af plantemateriale med henblik på opnåelse af værdifuld vedproduktion.
 • Kan vurdere en bevoksningsbehandling, som kan understøtte produktionsmulighederne på den pågældende lokalitet.
 • Kan vurdere og diskutere valg af kulturmodel og dyrkningsplan i relation til lokalitet, rammer og målsætning for skovdyrkningen.

Forelæsning, øvelser og feltstudier. Selvstudium. Ekskursioner.

Deltagerne skal have et kendskab til skovdyrkning, som svarer til gennemførelsen af kurset ”Skovdyrkning” (Skovskolen) eller ”Silviculture of Temperate Forests” (Forest & Nature Management).

Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Der afleveres en skriftlig opgave, hvor den studerende dokumenterer at have tilegnet sig kursets indhold og er i stand til at formulere en dyrkningsstategi for en i dansk skovbrug almindelig anvendt træart. Opgaven udleveres midtvejs i kurset (dvs fredag i anden uge af kurset) og alle formiddage i uge 3 arbejdes der under vejledning på opgaven parallelt med, at der er udvisningsøvelser om eftermiddagen.
Opgaven afleveres efter 4 uge.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

 Den studerende skal demonstrere forståelse for de problemstillinger, betingelser og begrænsninger, der gør sig gældende, når man har et omkostningseffektivt og værdiskabende skovbrug blandt de vigtigste elementer - hvis ikke det vigtigste - i skovdriften.

Det minimale krav for beståelse er, at der anvises løsninger på anlæg, pleje og/eller høst af produktive bevoksninger, som er økonomisk bæredygtige og ikke i strid med hverken lovgivning eller opretholdelse af langsigtet produktion, sundhed og stabilitet. Tværtimod, skal den studerende også kunne anvise konkrete tiltage i skovdyrkningen der understøtter produktive bevoksningers og skoves tilpasning til fremtidens ukendte klima og andre udfordringer.

Til opnåelse af højeste karakter kræves det, at bestræbelserne på at øge træproduktionen indpasses i den samlede bæredygtigheds-tankegang, og at træproduktionen ses som et led i optimering af hele skovdriftens/ejendommens økonomi på langt sigt.

Det faglige felt, som ønskes dækket, fremgår af ”Kursusindhold”.

Pensum samt målbeskrivelse udgør eksamensgrundlaget.

Pensum omfatter pensumlistens angivne litteratur samt undervisnings- og ekskursionsindhold.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Ekskursioner
 • 25
 • Forberedelse
 • 30
 • Forelæsninger
 • 25
 • Projektarbejde
 • 37
 • Øvelser
 • 20
 • Total
 • 137