Jord, vand og planter

Kursusindhold

De primære kursusemner er kort listet i det følgende. Emnerne er påtænkt at svare til undervisning gennem ca 18 halvdage. Hertil kommer øvelser og ekskursioner.

Introduktion og kursusoversigt.

Det danske landskab, jordbund og klima:
- Landskaber og jordtyper, føristiden
- Landskaber og jordtyper, istiderne
- Landskaber og jordtyper, efteristiden
- Vejr og klima

Jordbundens sammensætning, processer, funktioner og kvalitet i forhold til plantevækst og naturressourcer:
- Jordbundens primære partikler
- Jordbundens sekundære partikler
- Jordbundens organiske fraktion
- Jordluft og jordvarme
- Jordvand og planters vandoptagelse
- Vand- og stoftransport
- Redoxprocesser
- Ionbytningsprocesser
- Adsorptionsprocesser
- Mikroklima i plantebestande
- Optagelse og funktionelle egenskaber af plantenæringsstoffer
- Plantevækst
- Danske jord-vand-plante systemer

 

 

Engelsk titel

Soil, Water and Plants

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Målbeskrivelse

Kursets mål er at give en grundlæggende indføring i danske landskabstyper, klima, jordbund og plantevækst. Specielt fokuseres på centrale kemiske, fysiske og biologiske tilstande og processer i jord-plante-atmosfæresystemet og deres betydning for stofomsætning, stoftransport og plantevækst i skov- og landbrug.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:
Viden:
- Bedømme jordbunden som vækstmedium for planter.
- Beskrive hovedtræk i jordbundens dannelse og sammensætning.
- Forklare grundlæggende danske vejr- og klimasammenhænge i relation til plantevækst.
- Forklare begreberne jordfunktion og -kvalitet.
- Beskrive transportprocesser for vand og plantenæringsstoffer.
- Have overblik over plantebevoksningers respons og effekt på jordbunds- og klimafaktorer.
- Beskrive centrale processer og faktorer i miljøbevidst plantedyrkning i skov- og landbrug.

Færdigheder:
- Anvende grundlæggende færdigheder i brug af felt- og laboratoriemetoder til kvantificering og vurdering af jordbunden og plantedyrkning.
- Kunne foretage grundlæggende beregninger af betydningen af centrale fysiske, kemiske og biologiske processer indenfor fagområdet.
- På grundlag af enkle eksperimentelle forsøg og demonstrationer kunne karakterisere jordbunden, vandbevægelsen i jorden og øvrige centrale faktorer af betydning for plantevækst og plantedyrkning.

Kompetencer:
- Perspektivere principper og grundlæggende færdigheder til kvantificering og vurdering af forskellige former for bæredygtig udnyttelse af jordressourcen.
- Bedømme komponenter og processer i jord-plante-atmosfæresystemet og betydningen i en helhedssammenhæng.

Kurset består af en kombination af forelæsninger, praktiske og teoretiske øvelser i interaktiv form, hvor læreren introducerer og gennemgår baggrund og generelle og specielle forhold omkring emnet og lægger op til opgaver, som løses af de studerende i små grupper. Hver kursushalvdag vil som udgangspunkt bestå af et oplæg fra underviseren, hvori indgår eksempler, samt en eller to perioder til selvstændigt arbejde med teoretiske øvelser eller opgaver. Eksempler, øvelsesarbejde og ekskursioner vil i videst mulig udstrækning tage udgangspunkt i og blive målrettet imod fire cases, nemlig ager og skov på henholdsvis sand- og lerjord.

Lærebogsmateriale/notesamling bestående af 18 kapitler udarbejdet i fællesskab af Ole Borggaard, Søren Hansen, Peter E. Holm, Søren Husted, Carsten Petersen, Christian R. Jensen, og Jan K. Schjørring.

Mundtlig
Kollektiv

Underviserne giver mundtlige feedback på laboratorieresultater og rapport

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
4 timers skriftlig eksamen
Kurset er udtaget til ITX
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Da eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computere til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Hvis lærebøger og noter er tilladte iflg kursusbeskrivelsen skal de medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Ekskursioner
 • 3
 • Forberedelse
 • 102
 • Forelæsninger
 • 36
 • Kollokvier
 • 6
 • Praktiske øvelser
 • 9
 • Teoretiske øvelser
 • 46
 • Total
 • 206