Afgrødelære

Kursusindhold

 

Kurset beskæftiger sig med konceptet ’afgrøde’ og hvordan en afgrøde udnytter markens vand, lys og næringsstoffer.

Kurset omhandler følgende afgrødekategorier: Korn, græsser, bælgplanter, rodfrugter, industriafgrøder, foderafgrøder og grøntsager.
Der fokuseres på følgende områder:
* Kendskab til forskellige afgrødetyper
* Afgrødefysiologi og hvordan denne adskiller sig fra enkelt-plante-fysiologi

* Afgrøders iboende egenskaber herunder fænologi og udvikling

* Forædling af nye sorter og sortsvalg
* Dyrkningskrav og forhold
* Samspil med naturlige dyrkningsfaktorer
* Samspil med "menneskeskabte dyrkningsfaktorer"
* Sædskifte
* Anvendelse og kvalitet
 

Kurset indeholder teoretiske øvelser om sædskifter samt en række praktiske øvelser der blandt andet omhandler bestemmelse af: fænologi og udvikling (BBCH skala), udbyttekomponenter, bestandstæthedsrelationer, aksudvikling (korn og græsser), vækstmålinger, rodvækst, afgrødefysiologi.

 

Engelsk titel

Crop Science

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i naturressourcer
Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab

Målbeskrivelse

Formålet med kurset er, at give studerende med interesse for såvel konventionel som økologisk land- og havebrug et afrundet undervisningsforløb om afgrøders iboende egenskaber, så de forstår de muligheder og begrænsninger, der eksisterer ved dyrkning af afgrøder i land/havebrug. De studerende vil også blive præsenteret for afgrødernes anvendelse i bred betydning.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden
-beskrive afgrøders iboende egenskaber, herunder biologi, fysiologi, økologi og klimatiske krav.
- beskrive afgrøders vækst, udbyttedannelse, fænologi og anvendelse.

Færdigheder:
- forklare betydningen af planteforædling, -ernæring og -beskyttelse
- forklare sædskiftets betydning
- forklare sammenhængen imellem afgrødernes og deres udnyttelse af vækstfaktorer (lys, vand, temperatur og næringsstoffer)
- reflektere over hvordan interne og eksterne faktorer, f.eks støtteordninger, vandmiljø- og pesticidplaner, påvirker afgrødevalg

Kompetencer:
- diskutere den miljømæssige baggrund for valg af land/havebrugsafgrøder

Foruden forelæsninger, vil der være teoretiske og praktiske øvelser i drivhus og mark for at belyse centrale problemstillinger i kurset. Der udarbejdes rapporter over de praktiske øvelser, som indgår i pensum. Øvelserne omfatter overvejende målelige faktorer, fænologi og udvikling (BBCH skala), udbyttekomponenter, bestandstæthedsrelationer, aksudvikling (korn og græsser), vækstmålinger, rodvækst og afgrødefysiologi. Der vil være to ekskursioner i løbet af kurset.

Lærebog: Connor, Roberts and Cassman (2011) Crop Ecology – Productivity and Management in Agricultural Systems

En række supplementsartikler, bl.a.
Kapitler fra The physiology of crop yield, second edition, (Hay R & Porter) 2006. Blackwell

Øvelsesvejledninger

Specifikt materiale kan findes på Absalon.

Grundlæggende viden om planter anbefales. Forslag til supplerende litteratur vil blive lagt på Absalon.

Skriftlig
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Kurset er udtaget til ITX
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Da eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computere til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Hvis lærebøger og noter er tilladte iflg kursusbeskrivelsen skal de medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern censor
Kriterier for bedømmelse

Se under "Målbeskrivelser"

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Ekskursioner
 • 18
 • Forberedelse
 • 98
 • Forelæsninger
 • 50
 • Praktiske øvelser
 • 25
 • Teoretiske øvelser
 • 15
 • Total
 • 206