Beplantningsdesign

Kursusindhold

På dette kursus fokuseres på design med planter. Kurset undersøger og udforsker problemstillinger om beplantninger, deres voksested og udvikling som en landskabsarkitektonisk komponent. Studerende med kompetencer svarende til landskabsarkitekter på 1. år har lært om planternes botaniske egenskaber, om jorden planterne vokser i og om design af uderum. I dette kursus skal det kombineres således at planteanvendelsen målrettet bidrager til at skabe stedet. På Beplantningsdesign trænes det bevidste plantevalg med henblik på at opnå særlige arkitektonisk udtryk og rumdannelser. De studerende skal lære at forholde sig til, hvilke planter, der kan gro hvor, så frodighed opstår frem for misvækst.

Målgruppen er landskabsarkitektstuderende og andre studerende med interesse for planteanvendelse.

Engelsk titel

Planting Design

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Målbeskrivelse

Beplantningsdesign er et basiskursus, som samler den erhvervede viden om planter og jordbund, design og koncepter, tegning og planlægning og bringer dem til anvendelse. Kursets primære formål er at give de studerende forudsætninger for at sammensætte æstetisk, økologisk og driftsmæssigt velfungerende beplantninger med træer, buske og urter.

Viden:

 • Identificere og redegøre for æstetik og anvendelsesmuligheder for et antal prydplanter specificeret på kurset.
 • Redegøre for sammenhænge mellem vækstforhold og plantevækst.
 • Viden om etableringens og driftens indvirkning på det samlede udtryk.
   

Færdigheder:

 • Analysere vækstbetingelser samt æstetiske og rumlige forhold, og på baggrund af dette designe og argumentere for et beplantningsdesign..
 • Udarbejde forskellige typer af beplantningsplaner og plantelister med de dertil hørende informationer og udtryksformer. 
 • Formidle designintentioner, æstetisk, forståeligt og overbevisende.
 • Foreslå og argumentere for etablering og drift samt skitsere beplantningernes udvikling.
 • Anvende latinske navne og botaniske termer korrekt.

 

Kompetencer:

 • Anvendelse, refleksion og diskussion af dansk og fremmedsproget faglitteratur inklusiv videnskabelige artikler.
 • Udvikle kreative, stedtilpassede plantesammensætninger med udnyttelse af stedets vækstbetingelser, og hvor den studerende bevidst bruger beplantningerne rumlige og udtryksmæssige virkning.
 • Koble teori til skitsering, modelbygning og studie af referencer for derigennem at udlede nye måder at designe på.
 • Reflektere over hvordan forskellige beplantninger påvirker omgivelserne.

 

 

 

 

Kurset er bygget op omkring en række økologiske, æstetiske og planlægningsmæssige temaer: f.eks. vækstbetingelser, design, rum, tid, plan, udtryk og tid, hvor basale færdigheder trænes gennem mange øvelser.

Vi tager udgangspunkt i et konkret område med et bredt spektrum af vækstbetingelser og rumlige forhold. Her skal udarbejdes et samlet projekt hvor de trænede færdigheder anvendes. Dette afleveres som et individuelt kursusmateriale til eksamen.

Forelæsninger kombineres med gruppeøvelser, ophængninger og diskussioner hvor fælles feedback understøtter læringen. Der arbejdes med væggen som skitsebog, modelbygning og hånd- og computertegning. Vi anvender programmerne AutoCAD, Photoshop, Excel og InDesign. Der vil desuden være enkelte ekskursioner.
På kurset præsenteres en "basispallet" af planter, som skal trænes for at opnå et godt udgangspunkt for øvelserne.
De studerende vil blive introduceret til varierende litteratur om emnet, som forventes læst. Det vil ikke blive gennemgået, men det vil ligge i forlængelse af forelæsninger og øvelser og dermed give baggrundsforståelse og perspektivering af specifikke delemner.
Der vil således være forberedelse i form af læsning, plantetræning, øvelser og modelbygning.

De studerende forventes at deltage aktivt i det tidsrum, der er afsat til modul A og de forventes at deltage i ophængninger, tests og afleveringer.

Se Absalon for kursuslitteratur.

Kompetencer indenfor områderne plan og design og naturgrundlaget anbefales.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Den skriftlige aflevering er et samlet projekt for kursusområdet som indeholder samme opgaver, som de studerende har trænet gennem kurset. Projektet udarbejdes løbende under kurset og afleveres i eksamensugen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 20
 • Ekskursioner
 • 15
 • Forberedelse
 • 51
 • Forelæsninger
 • 20
 • Praktiske øvelser
 • 80
 • Vejledning
 • 20
 • Total
 • 206