Introduktion til bioteknologi

Kursusindhold

Kursets formål er at give en indføring i fagområdet molekylær bioteknologi og en forståelsen af  hvordan forskellige typer organismer, herunder mikrober, planter, og dyr kan indgå i bioteknologi. Kurset giver også eksempler på bioteknologis forskning og erhverv samt en oversigt over uddannelsens opbygning. Målet nås gennem forelæsninger og en metodemæssig indføring i problemorienteret projektarbejde med udgangspunkt i samfundsrelevante problemstillinger med en bioteknologisk vinkel, som bearbejdes ud fra naturvidenskabelige kriterier.

Kurset består af 4 elementer. (1) Introduktion til uddannelsen og hvor den kan bruges (2) En forelæsningsrække som dækker et afgrænset grundlæggende pensum bl.a. med fokus på genomer, molekylærbiologi og rekombinant DNA teknologi i forskellige organismer, (3) forelæsninger med fokus på bioteknologisk forskning og de industrielle anvendelser i forbindelse med planter, dyr, mikroorganismer og medicin. (4) Projektarbejde i grupper med afsæt i samfundsrelevante  og bioteknologiske problemstillinger.

Gruppeprojekterne udvikles i tæt samarbejde med vejledere hvor de videnskabelige kriterier for rapporters indhold og udformning introduceres. I projektarbejdet fokuseres der på: Problemorientering; problemidentifikation, problemanalyse og problemformulering. Projektorganisering; definition af en opgave, planlægning og styring af projektet. Samarbejdets dynamik; kommunikation, organisering, og roller i grupper. Skriftlig og mundtlig formidling af videnskabelig information; indhold, struktur og formalia. Litteratur og kildehåndtering.

 

Engelsk titel

Introduction to Biotechnology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi

Målbeskrivelse

Kursets hovedmålsætning er at give et grundlæggende kendskab til grundlæggende molekylærbiologi, rekombinant DNA teknologi, samt en metodemæssig indføring i problemorienteret projektarbejde med udgangspunkt i en bioteknologisk problemstilling, som bearbejdes ud fra videnskabelige kriterier.

Når kurset er færdigt, forventes den studerende at:

Viden:

- kunne forklare grundlæggende molekylærbiologiske processer og deres regulering på forskellige niveauer.

- have kendskab til udvalgte bioteknologiske teknikker og principper.

- kunne reflektere over forskellige typer levende organismers karakteristika.

- kunne beskrive og forstå  eksempler på erhvervs- og forskningsmæssige udnyttelse af organismer i bioteknologien

- udvise kendskab til kriterier for kommunikation af videnskabelig information og  rapportudarbejdelse, hvad angår formalia, konsistens, klarhed, præcision og sprog.

Færdigheder:

-  kunne arbejde problemorienteret og derved være i stand til at; identificere, analysere, formulere, afgrænse og bearbejde en bioteknologisk problemstilling på et videnskabeligt niveau.

-  kunne arbejde projektorganiseret i en gruppe, herunder definere en konkret opgave, planlægge aktiviteter, styre arbejdsprocessen og bruge relevante arbejdsredskaber der skal til for at gennemføre projektet, samt evaluere forløbet.

-  kunne formidle resultatet både mundtligt og skriftligt således at normerne for videnskabelig formidling i studierapportform opfyldes.

-  kunne samarbejde effektivt i grupper og få en forståelse for de dynamikker der har betydning for udviklingen af et effektivt samarbejde

-  kunne håndtere information der er relevant for et projekt og forholde sig kritisk til denne.

Kompetencer:

-  kunne håndtere komplekse problemstillinger og arbejdsprocesser ved at planlægge, styre og evaluere arbejdsprocessen og bruge relevante arbejdsredskaber i projektets forskellige faser.

-  kunne opponere og give konstruktiv kritik til medstuderende

 

Undervisningen består af en række forelæsninger i et afgrænset pensum som suppleres med forelæsninger fra forskellige forskningsgrupper og fra forskellige virksomheder. Sideløbende projektforløb inden for bioteknologisk emner, hvor der indgår midtvejsseminar, afsluttende projektrapport, en mundtlig fremlæggelse og opponering af projektet, med mulighed for at inddrage virksomheder, organisationer og enkeltpersoner i projektarbejdet. I projektarbejdet arbejdes der med faglige, metodemæssige, samarbejdesmæssige og studitekniske elementer.

Fremgår af kursusoversigten som fremlægges på Absalon før kursusstart.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 15 min.
Individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i egen gruppes projekt og eksamination i lærebogens pensum med relation til projektet. Ingen forberedelse.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 45
 • Forelæsninger
 • 35
 • Holdundervisning
 • 15
 • Projektarbejde
 • 85
 • Vejledning
 • 25
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
LBIB10172U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
80
Studienævn
Studienævn for det Biologiske Område
Udbydende institut
 • Institut for Plante- og Miljøvidenskab
 • Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
 • Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab (IVH)
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Rosa Laura Lopez Marques   (3-7973764777736c7535727c356b72)
 • Thorkild Nielsen   (16-766a71746d6b6e6630706b676e756770426b687471306d7730666d)
Underviser

Vagn Olsen
Anders Dahl
Rosa Lopez
Mari-Anne Newman
Thorkild Nielsen
Bjarke Veierskov
Meike Burow
Kristine Freude

Gemt den 06-08-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students