Det strafferetlige system, social kontrol, myndighedsudøvelse og etik

Kursusindhold

Formål:

At bibringe den studerende viden om det strafferetlige system, herunder internationale og nationale regelgrundlag for fængsler og fængsledes retsstilling, samt endvidere at bibringe viden om virkning og anvendelse af straf og andre former for social kontrol nationalt og internationalt, samt om myndighedsudøvelse og etik med fokus på det strafferetlige system i Danmark. Endvidere behandles forholdet mellem strafferet og socialret med fokus på tværfaglig problemforståelse vedr. sociale indsatser og straf, relevante erhvervsfunktioner i såvel straffesystemet som det sociale system, samt disses myndighedsudøvelse og etik.

 

Indhold:

• Straffesystemets opbygning, herunder centrale dele af lovgrundlaget

• Anvendelse af straf i teori og praksis

• Teorier om social kontrol

• Myndighedsudøvelse og etik i det strafferetlige system

 

Engelsk titel

Social control and the criminal justice system

Målbeskrivelse

Læringsudbytte:

Viden: Den studerende har

• Viden om opbygningen af det strafferetlige system

• Viden om anvendelse af straf i Danmark og internationalt

• Forståelse af straffeteorier

• Evne til at reflektere over egen professionel etik

• Viden om samspillet mellem strafferet og socialret

 

Færdigheder: Den studerende kan

• Anvende teorier om straf i forhold til praksisnære problemstillinger

• Formidle viden om virkninger af social kontrol til andre

• Begrunde anvendelsen af forskellige former for social kontrol i forhold til konkrete problemstillinger

 

Kompetencer: Den studerende kan

• Selvstændigt bidrage med relevant viden om straf og social kontrol i faglige og tværfaglige sammenhænge

• Udvikle egen praksis på baggrund af viden om virkninger af straf og social kontrol

Undervisningen varetages af højt kvalificerede undervisere

Dette fag er en del af Diplomuddannelsen i Kriminologi

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Kriterier for bedømmelse

Bedømmelse Individuel bedømmelse med ekstern/intern vurdering efter gældende karakterbekendtgørelse

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 137,5
  • Undervisningsforberedelse
  • 137,5
  • Total
  • 275,0