Advokatens professionsetik

Kursusindhold

Advokaters arbejdsopgaver spænder vidt. Nogle læger hovedvægten på at føre retssager, andre på at yde rådgivning, ligesom mange selskaber har en advokat som medlem af bestyrelsen.

Fælles for alle advokater er, at aftagerne af deres ydelser stiller store krav til deres faglighed og deres indsigt i de retsregler, som har betydning for deres virke. I de senere år er der imidlertid kommet øget fokus på det holdningsmæssige grundlag – det etiske fundament – for advokaters handlinger.

I faget Professionsetik for advokater ser vi på, hvordan kravene til advokatens etiske adfærd er fastsat i lovgivningen, navnlig retsplejeloven og straffeloven, og på hvordan de udmøntes i rets- og nævnspraksis. Vi gennemgår centrale dele af de etiske regelsæt, der finder anvendelse for advokatstanden og for jurister, der er ansat i den private sektor.

Kurset er disponeret således:

 • Indledning – hvorfor et fag om advokaters professionsetik?
 • Juristen som uafhængig rådgiver – kravene til advokater
 • Juristen som en del af en virksomhed
 • Sanktionsapparatet – Advokatnævnet, domstolene
 • Tavshedspligt – pligtens begyndelse og slutning, genstanden for tavshedspligt, gennembrydning af pligten
 • Interessekonflikter
 • Førelse af retssager
 • Advokathonotarer
Engelsk titel

The Professional Ethics of the Lawyer

Målbeskrivelse

Fagets mål er, at den studerende skal kunne:

Redegøre for reglerne om tavshedspligt og interessekonflikter

Redegøre for indretningen af de professionsetiske sanktionsorganer mv.

Forklare de hensyn, der ligger bag de etiske krav til advokater og privatansatte jurister i forskellige sammenhænge

Identificere konkrete, professionsetiske dilemmaer, der kan opstå ved juristers løsning af deres arbejdsopgaver

Analysere og kritisk diskutere praksis fra domstolene og Advokatnævnet

Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.
 

Undervisningen tager udgangspunkt i forelæsninger, som suppleres med drøftelser i grupper og plenum.

Som grundlag for undervisningen anvendes Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen: De advokatetiske regler, 2017, der læses i uddrag, samt en materialesamling, der består af dispositioner og oversigtsnoter til forelæsningerne, udvalgte lovbestemmelser samt relevant praksis fra domstolene og Advokatnævnet.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 178,25
 • Seminar
 • 28
 • Total
 • 206,25