Den Internationale Straffedomstol og International Strafferet - OBS: faget er nedlagt i efterårssemesteret 2019

Kursusindhold

Formålet med kurset er at oparbejde juridiske færdigheder inden for det fagområde, der under navnet International Strafferet har udviklet sig, navnlig gennem de seneste 20 år, som en selvstændig disciplin inden for folkeretten.

Kurset giver en oversigt over udviklingen siden retsopgøret efter Anden Verdenskrig i Nürnberg og gennemgår de forskellige forbrydelser, der i dag betragtes som internationale forbrydelser.
Kurset vil særligt fokusere på Den Internationale Straffedomstol og de spørgsmål, der er opstået i forbindelse med domstolens retspraksis og politiske rolle. Følgende overordnede emner vil blive behandlet:

 • Hvordan håndteres massive menneskerettighedskrænkelser
 • Den international strafferets udvikling
 • De internationale forbrydelser
 • Den Internationale Straffedomstol
 • National implementering og retsforfølgning

 

Den teoretiske gennemgang bygger i høj grad på cases, domme og aktuelle eksempler. Der må påregnes, at en stor del af pensum vil være på engelsk.

Nedenunder følger en foreløbig undervisningsplan:

 • introduktion til faget, den Internationale Straffedomstol og international strafferet
 • international strafferet: historie, retskilder og karakteristika
 • internationale forbrydelser: folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser (case 1: Rwanda og Srebrenica som folkedrab)
 • national retsforfølgning: universel jurisdiktion og immuniter (case 2: national retsforfølgning af folkedrab i Norge og Danmark)
 • ICC – jurisdiktion: ratione materiae, temporis og personae. ICCs komplementaritetsprincip
 • ICC og FNs Sikkerhedsrådet (case 3: ICC og Libyen, ICC og Sudan)
 • aggressionsforbrydelsen
 • ICCs problemer: Afrika og manglende samarbejde? Magtfulde stater (USA, Storbritannien, Rusland) og ICC
 • alternativer til ICC: ’hybrid’ tribunaler, amnestier eller sandhedskommissioner?
 • perspektivering, opsamling og spørgetime
Engelsk titel

The International Criminal Court and International Criminal Law - NOTE: the course is cancelled in the autumn semester 2019

Målbeskrivelse
 • redegøre for de basale begreber fra Statutten for den Internationale Straffedomstol og fra den internationale strafferet, herunder udvikling og retskilder;
 • redegøre for og forklare de særlige forhold, der gør sig gældende ved national retsforfølgning af internationale forbrydelser;
 • forklare og analysere gerningsindholdet i de internationale forbrydelser, redegøre for og forklare afgrænsningen mellem forbrydelserne samt diskutere forskelle og ligheder mellem forbrydelserne og reflektere over den retlige betydning af den valgte afgrænsning;
 • forklare og analysere centrale aspekter i arbejdet af den Internationale Straffedomstol og andre internationale straffeinstitutioner, herunder straffemyndighed ratione materiae, temporis et personae
 • forholde sig kritisk til sammenspillet mellem den Internationale Straffedomstol og FNs Sikkerhedsrådet
 • analysere komplekse cases og eksempler, herunder identificere den relevante forbrydelse samt hvilke yderligere retlige aspekter der skal inddrages
 • evaluere hvilken rolle den Internationale Straffedomstol kan og bør spille i kampen mod straffrihed i forhold til andre relevante mekanismer
 • formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

Seminarer, case-arbejde og studenter-præstationer

William Schabas, Unimaginable Atrocities: Justice, Politics, and Rights at the War Crimes Tribunals, Oxford University Press, 2012

Lov om Den Internationale Straffedomstol, Lov nr. 342 af 16/05/2001

Indsamling af national og international retspraksis (cirka 350 sider) som vil være tilgængeligt på Absalon

OBS! En stor del af pensum er på engelsk.

Det forudsættes, at de studerende har kendskab til folkerettens grundprincipper fra gennemgangen på jurastudiets grunduddannelse eller tilsvarende.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Løbende feedback, inkls. feedback på opgaver

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 35
 • Forberedelse
 • 171,25
 • Total
 • 206,25