Skatte- og afgiftsretlig innovation - OBS: faget er nedlagt i forårssemesteret 2020

Kursusindhold

Faget kan betegnes som et dybt fagligt innovations- og udviklingsprojekt, hvor den studerende i et tæt forløb med forskere og praktikere fra erhvervslivet, der fungerer som vejledere og sparringspartnere, skal lære at tænke innovativt i tillæg til sine juridiske kompetencer. Innovation  skal forstås i bredeste forstand som det at skabe værdi for andre, f.eks. økonomisk, social, kulturel eller samfundsmæssig værdiskabelse. Tværfaglighed er også innovation.
Der er et personligt udviklingsforløb kombineret med skrivning af et projekt, hvilket skal munde ud i en artikel, der både er videnskabelig og innovativ. Eksempler på sådanne artikler kunne være tværfaglige artikler, der kombinerer skatteret med andre retsområder eller andre fagdiscipliner som f.eks. matematik, teologi, informationsvidenskab m.v. Andre eksempler kunne være, at der anvendes nye eller alternative metoder, teorier eller løsningsforslag til skatteretlige problemer. Da der blot kræves en skatte- eller afgiftsretlig vinkel, kan dette opnås ved at forholde sig til enkelte skattemæssige forhold, konsekvenser for skatteprovenuet, skattepolitiske synspunkter m.v.

Der er gode muligheder for at få udgivet en rigtig god artikel f.eks. i UCPH Fiscal Relations Law Journal (FIRE Journal), https://www.djoef-forlag.dk/publications/Fire/, således at andre kan få glæde af dit arbejde med skatte- og afgiftsretlig innovation.

Den studerende vælger selv et område og et emne for sin artikel, og identificerer og formulerer selv sine hovedproblemstillinger. Den studerende skal aktivt og selvstændigt arbejde med artiklen, herunder i forhold til kildesøgning, metodiske og retsteoretiske overvejelser, analyse, argumentation, vurdering, kommunikation, videnskabelig og innovativ formidling m.v. Gennem arbejdet med artiklen og innovationsprocessen skal den studerende kunne indarbejde og integrere innovation i den videnskabelige artikel, så det bliver en helstøbt og sammenhængende artikel.
Samtidig skal den studerende lære at give og modtage feedback via peer feedback, rundbordsseminarer m.v., hvilket skal hjælpe til at øge den studerendes læring i projektforløbet og arbejdet med artiklen. Desuden skal den studerende gennem udviklingsforløbet være åben og modtagelig overfor input, feedback, nye muligheder og perspektiver fra vejleder/sparringspartner, samt kunne reagere positivt herpå.

Det primære fagområde er skatte- og afgiftsret, men alle andre fagområder er relevante, herunder fra andre fagdiscipliner, når blot der kan påvises en klar skatte- og afgiftsretlig vinkel i artiklen. Det forudsættes, at den studerende har et godt og stærkt juridisk grundniveau – eller andet godt og stærkt videnskabeligt grundniveau – hvorfor hovedindholdet i faget er, at den studerende lærer om og opøves i innovation. Dette betyder, at de studerende skal lære at tænke kreativt og ud af boksen, stille spørgsmålstegn ved tingenes tilstand, overveje værdiskabende løsninger for erhvervslivet og samfundets borgere, tage udfordringer op og undersøge nye måder at gøre tingene på.
Som KA-valgfag bygger faget videre på BA-uddannelsens juridiske grundniveau, idet den tilfører de studerende nye supplerende innovative kompetencer samt skærper deres kommunikative og formidlingsmæssige evner af kompliceret juridisk stof yderligere. Faget ligger i direkte forlængelse af den skriftlige bachelor-rapport og knytter direkte op på forberedelsen til det skriftlige kandidat-speciale. Da faget henvender sig bredt til alle fagområder og -discipliner, forudsat der er en skatte- eller afgiftsretlig vinkel, er der ikke umiddelbart nogen forudsætningsfag, herunder henset til, at de studerende på 1. semester af kandidaten har haft obligatorisk skatteret. Alle KA-studerende vil således have gode forudsætninger for at tage faget.

Engelsk titel

Innovation in Tax Law - NOTE: the course is cancelled in the spring semester 2020

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne …

Viden:

 • redegøre for grundlæggende retlige begreber i skatte- og afgiftsret 
 • reflektere over dansk skatte- og afgiftsret i en international sammenhæng
 • reflektere over/diskutere skatte- og afgiftsretlige problemstillinger/aspekter inden for en selvvalgt problemstilling

 

Færdigheder:

 • analysere en skatte- og/eller afgiftsretlig problemstilling
 • argumentere på en juridisk holdbar måde inden for den valgte problemstilling
 • inddrage tværfaglige perspektiver i arbejdet med problemstillingen
 • identificere relevante juridiske og tværfaglige kilder
 • argumentere for de metodiske valg i selvvalgt undersøgelse
 • retsteoretisk begrunde undersøgelsens relevans
 • diskutere egne resultater
 • gennemføre retsvidenskabelige analyser på niveau af et selvstændigt projekt på KA-niveau
 • prioritere og strukturere undersøgelsen selvstændig
 • formidle undersøgelsen i en retsvidenskabelig genre (artikel)
 • give og modtage feedback

 

Kompetencer:

 • løse komplekse juridiske/samfundsmæssige/erhvervsrelaterede opgaver
 • planlægge, styre og håndtere komplekse arbejdsprocesser

 

Herunder innovationskompetencer:

 • planlægge alternative løsninger og metoder
 • iværksætte værdiskabende løsninger
 • videreudvikle løsninger af samfunds- og/eller erhvervsmæssige udfordringer.

Vejledning/sparring med forskere og praktikere fra erhvervslivet, løbende feedback fra vejleder/​sparringspartner, peer feedback fra andre studerende på den studerendes udkast til artikel, peer feedback på andre studerendes udkast til artikel, workshops, inspirationsseminar/​eksterne oplægsholdere, diskussionsgrupper, rundbordsseminarer med oplæg og opposition m.v.

Anbefalet litteratur: Den anbefalede litteratur fylder ca. 400 sider, hvoraf den største del udgøres af individuelt pensum, idet de studerende individuelt skal skrive en videnskabelig og innovativ artikel baseret på en selvvalgt problemformulering. Der vil være anbefalet litteratur af mere generel karakter i forhold til artikelskrivning, innovation og skatteretlig litteratur, som fordeler sig således:

 • Olsen, Poul Bitsch; Pedersen, Kaare (2015): Problemorienteret projektarbejde. Frederiksberg: Samfundslitteratur, kap. 1, 10 og 13 (36 sider).
 • Murray, Rowena (2013): Writing for Academic Journals. New York, NY: Open University Press (80 sider). (Det anbefales, at de studerende køber denne bog).
 • Elgaard, Karina Kim Egholm (2016): The impact of the Charter of Fundamental Rights of the European Union on VAT law. In World Journal of VAT/GST Law 5 (2), s. 63–91. DOI: 10.1080/20488432.2016.1249717 (30 sider). (Ligger som bilag 5 til Undervisningsplanen).
 • Darsø, Lotte (2011): Innovationsbegreber og klassifikationer. In Lotte Darsø: Innovationspædagogik. Kunsten at fremelske innovationskompetence. Frederiksberg: Samfundslitteratur, s. 25–39 (14 sider).
 • Darsø, Lotte (2011): Innovationsfeltet i organisation og samfund. In Lotte Darsø: Innovationspædagogik. Kunsten at fremelske innovationskompetence. Frederiksberg: Samfundslitteratur, s. 41–55 (14 sider).
 • Dam, Henrik; Gam, Henrik; Hemmingsen, Kjeld; Graff Nielsen, Jacob (2016): Grundlæggende skatteret 2016. 9. udg. København: Karnov, s. 29–48 (19 sider).
 • Pedersen, Jan (2015): Skatteretten. 7. udg. 1 bind. København: Karnov, s. 106–127 (21 sider).
 • Michelsen, Aage (2015): Lærebog om indkomstskat. 16. udg. København: DJØF, s. 107–144 (37 sider).
 • Individuelt selvvalgt dansk og international litteratur (130 sider).

Godt og stærkt juridisk grundniveau. Faglig nysgerrighed og lyst til faglig og personlig udvikling. Det anbefales, at de studerende allerede fra holdsætningen begynder at tænke på idéer til emner og problemstillinger til en artikel. Før kursusstart vil der blive udsendt materiale til brug for forberedelse af kurset. Der kan læses mere om kurset og om det elektroniske tidsskrift ”UCPH Fiscal Relations Law Journal” her: www.jura.ku.dk/​firejournal.

Bemærk: faget har ændret navn fra 'Innovation og entreprenørskab inden for skatte- og afgiftsret'

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Selvstændig skriftlig opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 178,25
 • Seminar
 • 28
 • Total
 • 206,25