Statsstøtteret og offentlige erhvervsaktiviteter - OBS: faget er nedlagt i efterårssemesteret 2019

Kursusindhold

Offentlig støtte er et væsentligt element i den europæiske velfærdsstat både nationalt, regionalt og lokalt. Mange aktiviteter kan således kun udføres, hvis det offentlige yder støtte til dem. Det gælder eksempelvis kultur- og idrætslivet, store dele af den offentlige transport og de private dele af sundhedssektoren -  blandt andet din egen læge.

Samtidig er der hos Europa-Kommissionen, medlemsstaterne og ikke mindst de private virksomheder stigende fokus på, at offentlig støtte kan ødelægge konkurrencen og dermed markedets muligheder for at levere konkurrerende ydelser.

Faget handler om dette spændingsfelt – behovet for støtte kontra ønsket om et velfungerende marked – et tema som helt oplagt har betydning for både virksomheder og for den offentlige sektor i såvel Danmark og på EU-niveau. Derfor retter faget sig mod jurister i begge disse sektorer.

Faget har de EU-retlige regler om statsstøtte (art. 107-109 TFEU) som udgangspunkt. Disse regler kan dog ikke stå alene, når man beskæftiger sig med offentlig støtte. Faget behandler således også de danske regler om statsstøtte (konkurrencelovens § 11a) samt den særlige regulering, der gælder for kommunal støtte, specielt den såkaldte kommunalfuldmagt.

 

Nogle af de emner der arbejdes med i faget er:

 • Hvornår er noget statsstøtte, og er det altid ulovligt at yde statsstøtte? (de materielle regler).
 • De formelle krav til en påtænkt støtte – som skal godkendes af enten EU-Kommissionen eller de nationale myndigheder.
 • Krav om tilbagebetaling af ulovlig støtte.
 • Hvad kan konkurrenter til en støttemodtager stille op?
 • De særlige danske regler (konkurrencelovens § 11 a og kommunalretten).
 • Samspillet mellem de mange regler og hensyn som gør sig gældende på området.

 

Formålet med kurset er at sætte deltagerne i stand til at vurdere, om en aktivitet og  støtte er i overensstemmelse med danske og EU-retlige regler. I naturlig forlængelse heraf har kurset tillige som formål at sætte deltagerne i stand til at vurdere og anbefale den proceduremæssige håndtering af en støtteforanstaltning fra tre perspektiver: 1) den støtteydende myndighed, 2) støttemodtager, og 3) konkurrenter til støttemodtager.


Fordi faget bygger videre på EU-retlige grundbegreber, som blev introduceret på bacheloruddannelsen, giver faget de studerende mulighed for styrke deres EU-retlige kompetencer ved at arbejde materielt med EU-retlige begreber og fortolkningsmetoder. Studerende som har fulgt bachelorfaget Konkurrence- og Markedsføringsret vil kunne genkende tankemønstre og centrale begreber. Den konkrete anvendelse og fortolkning af disse begreber er dog anderledes, da reglerne retter sig mod forskellige aktører. Kurset har endvidere til formål at give de studerende kompetencer inden for kommunalretten

Engelsk titel

State Aid Law and Public-sector Business Activities - NOTE: the course is cancelled in the autumn semester 2019

Målbeskrivelse

Kurset skal give deltagerne viden om

 • reglerne for offentlig støtte, herunder sammenhængene mellem de forskellige regelsæt på både nationalt og europæisk niveau,
 • betydningen af de EU-retlige retskilder herunder sekundær regulering, soft law og retspraksis fra EU-Domstolen,
 • betydningen af de grundsætninger i dansk ret, der tilsammen udgør Kommunalfuldmagten, altså reglerne om kommunernes ulovbestemte opgaver.

 

Kurset skal give deltagerne færdigheder til at

 • identificere konkrete problemstillinger på en måde, der viser indsigt i statsstøtteretten og kommunalrettens forskellige delområder og overblik over sammenhænge i mellem de forskellige retsområder,
 • formidle og formulere viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

 

Kurset skal give deltagerne kompetence til at

 • analysere komplekse statsstøtteretlige og kommunalretlige problemstillinger, argumentere for fagligt begrundede løsninger og foretage en reflekteret afvejning af de retlige argumenter,
 • reflektere over forskellene på de kommunalretlige regler og de statsstøtteretlige regler på både dansk og EU-plan, samt forklare konsekvenserne af de regler, som en sag behandles efter sammenholdt med andre regler.

Undervisningen på faget vil bestå af tre typer af læringsaktiviteter:

(1) Individuelt arbejde. Denne læringsform anvendes af de studerende til individuelt at opnå viden om faget ved at læse, søge viden, forberede fremlæggelse af relevante sager samt forberedelse af seminarer.
(2) Seminarer. På seminarerne vil de studerende skulle arbejde med cases, og underviseren vil primært have en faciliterende rolle. På seminarerne vil de studerende både skulle arbejde med både løsning af cases og fremlæggelse/​opponering – både internt i gruppen og i samarbejde med andre grupper.
(3) Forelæsninger. Forelæsningerne vil primært blive anvendt til at præsentere et nyt emne for at sikre at de studerende har det nødvendige overblik inden der skal arbejdes videre. Derudover vil forelæsningerne blive anvendt som opsamling på gennemgåede emner for at sikre, at de studerende har opnået et tilstrækkeligt overblik og for at få afklaret eventuelle tvivlsspørgsmål.

- Kommunernes opgaver: Kommunalfuldmagten m.v. (2015) af Karsten Revsbech

- Udvalgte kapitler i European State aid Law and Policy (2015) af Conor Quigley

- Udvalgte artikler, sekundærregulering og domme

 

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 1 døgn
Stillet individuel opgave, 1 døgn
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 56
 • Forberedelse
 • 356,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55258U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Karsten Naundrup Olesen   (23-7268797a7b6c753575687c756b797c773576736c7a6c7547717c7935727c356b72)
Gemt den 19-06-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students