Maritim erstatning og kontrakt

Kursusindhold

Faget giver en omfattende indføring i de privatretlige regler omkring transport af gods til søs. Faget behandler dels de erstatningsretlige forhold ved søfart, dels kontraktforholdene ved stykgodstransport og befragtning. Faget indeholder således to hovedbestanddele, hvor den første især vedrører erstatning uden for kontrakt, mens den anden især vedrører kontrakt-/obligationsret. Faget bygger derved i meget vidt omfang videre på de studerendes kundskaber fra BA-fagene indenfor disse områder.
I erstatningsretsdelen behandles det generelle rederansvar og de særlige ansvarsbegrænsningsregler (globalbegrænsning), ansvarsregimerne for forureningsskader og reglerne om kollision mellem skibe, bjærgning og fælleshavari.
I kontrakt-/obligationsretsdelen behandles forholdet mellem parterne i (og tredjeparter, der støtter ret på) stykgodstransportaftaler, herunder især konnossementer, og i certepartier.
Der er tale om emner, der i meget vidt omfang er reguleret i søloven, der i disse sammenhænge i omfattende grad gennemfører internationale konventioner. Den viden, der opnås, kan således også anvendes i mange andre lande.
 

Engelsk titel

Maritime Contracts and Torts

Målbeskrivelse

Viden: Den studerende kan
- redegøre for de grundlæggende søretlige regler og disses baggrund, herunder disses grundlag i international ret,
- forklare hvor de relevante søretlige regler findes.
 
Færdigheder: Den studerende kan
- selvstændigt identificere relevante søretlige problemer og retlige argumenter ud fra et komplekst materiale,
- placere konkrete problemstillinger i en søretlig sammenhæng på en måde, der viser overblik og indsigt samt forståelse for de hensyn, der ligger til grund for de søretlige regler,
- formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.
 
Kompetencer: Den studerende kan
- analysere komplekse søretlige problemstillinger,
- argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter samt udpege måder at forebygge lignende konflikter.

Undervisningen er case-baseret, herunder med processpil, kombineret med spotspørgsmål, ”clicker”-spørgsmål samt overbliksskabende og opsamlende ”katederundervisning” i dialog med de studerende.

Som lærebog anvendes Falkanger, Bull & Overby: Søret, 4. udg., Karnov Group, København 2013, kap. 1, 7-11, 13-17 og 19-20 (ca. 400 sider).

Derudover anvendes en række artikler og boguddrag.

Dele af undervisningsmaterialet er på engelsk, hvorfor kendskab til sproget er en forudsætning.

Beslægtede fag (eventuelle beslægtede fag eller beslægtede fagområder):
Transportret og International Transport Law.
Faget kan ikke vælges af studerende, der tidligere har haft faget Erstatning ved maritime ulykker eller faget Maritim kontraktret.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 56
 • Forberedelse
 • 356,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55257U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Vibe Garf Ulfbeck   (12-596c656831586f696568666e436d7875316e7831676e)
Gemt den 26-04-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students