Terror og ret - OBS: faget er nedlagt i forårssemesteret 2020

Kursusindhold

Formålet med faget er at give de studerende et grundlæggende kendskab til de mangeartede retlige udfordringer, der opstår i forbindelse med nationale og internationale bestræbelser på at bekæmpe international terrorisme. Dette gælder især med hensyn til den materielle strafferet, straffeprocessuelle spørgsmål, EU-retten og menneskeretten samt den udlændingeretlige regulering.

Faget fokuserer på de nyskabelser inden for retten, der har set dagens lys i løbet af de senere år, og på områder, hvor det endnu er usikkert, hvordan et problemområde kan reguleres retligt. Formålet med kurset er i den forbindelse at give de studerende et overblik over de relevante retlige instrumenter og udfordringer i såvel dansk som international ret inden for flere juridiske discipliner, herunder først og fremmest strafferetten i bred forstand, den humanitære folkeret, EU-retten og menneskeretten.

På et mere overordnet plan har kurset til formål at give de studerende redskaberne til at kunne gøre sig mere grundlæggende overvejelser om forholdet mellem frihed og sikkerhed i den internationale terrorbekæmpelse.

Kurset berører de vanskeligheder i såvel national som international ret, der følger af, at der endnu ikke foreligger en universel definition af begrebet ”terrorisme”. Hvordan skal juraen forholde sig til begrebet terror og hvordan har vi her i landet indrettet antiterrorlovgivningen?

Siden 9/11 er der gennemført en række terrorpakker samt anden lovgivning med vidtrækkende betydning inden for strafferet, retspleje, udlændingeret, efterretningsvæsen, fængselsvæsen, mv. Kurset berører samspillet mellem den løbende kriminalisering af terrorisme i straffeloven, samt de efterforskningsbeføjelser og straffeprocessuelle spørgsmål, som er opstået i kølvandet på vedtagelsen af en række terrorpakker i Danmark. Den pågældende regulering vurderes i relation til menneskeretlige spørgsmål, ligesom den berører forpligtelser til at sikre bekæmpelse af terrorhandlinger. Kurset har endvidere fokus på de særlige spørgsmål af udlændingeretlig karakter mv., herunder vedrørende udvisning og fratagelse af statsborgerskab samt inddragelse og bortfald af opholdstilladelser i sager, hvor personer f.eks. anses for at udgøre en trussel mod landets sikkerhed.

Der lægges under hele kurset stor vægt på aktuelle cases og foreliggende praksis, herunder navnlig praksis fra Danmark. Undervejs i kursusforløbet vil der blive arrangeret studiebesøg hos myndigheder og andre virksomheder, der beskæftiger sig med terrorbekæmpelse, såsom Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Udenrigsministeriet, ligesom særlige gæsteforelæsere vil blive inviteret.

Engelsk titel

Law and Terrorism - NOTE: the course is cancelled in the spring semester 2020

Målbeskrivelse

- identificere og analysere relevante retlige problemstillinger på en måde, der viser overblik og indsigt i et retligt og faktuelt komplekst materiale vedrørende terrorbekæmpelse;

- diskutere fordele og ulemper og foretage en kritisk afvejning heraf vedrørende udformningen af relevante bestemmelser i dansk lovgivning om terrorbekæmpelse

- argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage velbegrundede valg for løsning af generelle og konkrete problemstillinger; samt

- formulere og formidle sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde; samt

- perspektivere kursusfagets konkrete problemstillinger på en måde, der viser overblik og indsigt.

Materialesamlingen omfatter ca. 450 siders litteratur.

 

Relevante forskrifter og retspraksis forudsættes bekendt

Mundtlig

Kurset vil ligesom i tidligere semestre blive tilrettelagt i overensstemmelse med de af Studienævnet fastlagte læringsprincipper, hvilket bl.a. indebærer, at de studerende i grupper vil forberede fælles fremlæggelser af cases og undervejs få kommentarer og feedback fra underviseren.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 178,25
  • Seminar
  • 28
  • Total
  • 206,25