Socialret - OBS: faget er nedlagt i forårssemesteret 2020

Kursusindhold

Fagets hovedproblemstilling er den enkeltes ret til og mulighed for at leve sit liv på vilkår, der svarer til, hvad der er rimeligt og acceptabelt i et velfærdssamfund som det danske.

I den danske socialret indgår en række principper i en ny sammenhæng. Det gælder principper fra menneskeretten, forfatningsretten, forsikringsretten og aftaleretten. Faget er rettighedsbaseret og et grundlæggende sigte er at se den enkeltes rettigheder og pligt til selvforsørgelse i sammenhæng med udformningen af den overordnede velfærdsstruktur, der præger det danske samfund samt forståelse for den retlige dynamik, der udspringer af feltets høje opmærksomhedsprofil i det politiske system.

Et vigtigt led er rettighedernes placering i en international sammenhæng. EU, EMK og de personrettede FN-konventioner (kvindekomnventionen, børnekonventionen, handicapkonventionen og racediskriminationskonventionen) indgår i  faget i sammenhæng med dansk ret. Disse internationale retskilder danner således også rammen for forståelse af den danske socialretlige lovgivning og kursets cases afspejler det rationale de repræsenterer. Køn, alder (ung og gammel), etnicitet, handicap og socialt tilhørsforhold er tværgående retlige analyseelementer der bidrager til forståelse af disse gruppers sociale rettigheder, herunder børn og unges retsstilling i socialretten. Fattigdom i Danmark er en ny dimension, hvor grundslovsbeskyttelsen er et vigtigt led.

Socialretten er et stort og voksende beskæftigelsesområde for juridiske kandidater.

 

Læse- og forberedelsesbyrden er efter de studerendes tilbagemeldinger blevet væsentligt nedsat i.f.t. efterårssemestret 2017.

Engelsk titel

Social Security Law and Social Welfare Law - NOTE: the course is cancelled in the spring semester 2020

Målbeskrivelse

Viden
Den studerende skal kunne redegøre for den socialretlige retskildestruktur, herunder den EU-retlige og menneskeretlige herunder de personrettede FN-konventioners) betydning for socialretten. 
Den studerende skal kunne beskrive den sociale organisation og opgavestruktur. 
Den studerende skal kunne beskrive og redegøre for det sociale rettighedsfelt og forklare rettighedernes indbyrdes sammenhæng. 
Den studerende skal kunne redegøre for de retlige strukturer og værdier som er socialrettens grundlag og forklare de socialretlige problemstillingers sammenhæng hermed. 
  
Færdigheder
Den studerende skal kunne identificere relevante socialretlige problemstillinger og retlige argumenter og forklare disse ud fra forskellige fortolkningshensyn og grundlæggende værdier. Den studerende skal kunne placere en konkret problemstilling i en socialretlig sammenhæng ud fra principper og værdier, der viser overblik og sammenhæng. 
  
Kompetencer
Den studerende skal kunne sammenligne forskellige afgørelsesfora (Ankestyrelse, danske domstole, ECJ, EMD, Cedawprotokollen, børnekommissionen etc.) og karakterisere disses fortolkningsstil mht. sociale rettigheders indhold og udstrækning. 
Den studerende skal kunne analysere komplekse socialretlige problemstillinger, argumentere for forskellige resultater og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter. 
Den studerende skal kunne perspektivere en rettighedsudvikling i et dynamisk perspektiv mht. de socialretlige princippers vigtighed og tyngde samt  diagnosticere dette i sammenhæng med en mulig grundlæggende værdiforskydning.

Faget er casebaseret. Afgørelsessamlingens cases danner udgangspunkt for den retlige indlæring og analyse af socialretten.

Kirsten Ketscher: Socialret, - principper, rettigheder, værdier 4. udgave, Karnov Group 2014 
Kirsten Ketscher og Stina Hansen (red): Socialretlig tekstsamling 2018 
Kirsten Ketscher og Stina Hansen (red): Socialretlig regelsamling 2018
Kirsten Ketscher og Stina Hansen (red): Socialretlig afgørelsessamling 2018

Pensum omfatter i alt ca.  650 sider.

Brug af fagets hjemmeside indgår som en integreret den af kurset. Alt materiale, materialesamlinger, meddelelser m.v. lægges ud på Absalon. Brug af fagets netsider er en integreret del af kurset. Undervisningen er i vidt omfang casebaseret med udgangspunkt i et stort antal domme, afgørelser mv. Kurset forudsætter de studerendes aktive deltagelse i undervisningen.

Faget er forskningsbaseret og tilknyttet forskningscenret Welma (http://jura.ku.dk/welma). De studerende vil få tilbud om at deltage i centrets aktiviteter og modtage centrets nyhedsbrev.
Faget er ikke velegnet til selvstudium.

Fagets hjemmeside: http:/​​/​​jura.ku.dk/​​studerende/​​kandidat/​​fag/​​socialret/​​

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Ved hver lektion redgøres for lektionens forhold til et eller flere læremål. Bikuberne er struktureret efter læremålene.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Seminar
  • 56
  • Total
  • 412,5