Praktisk forfatningsret i en politisk verden

Kursusindhold

Faget har et problemorienteret fokus, hvor en række udvalgte forfatningsretlige problemstillinger inden for såvel institutionerne som menneskerettighederne diskuteres ved en meget interaktiv undervisningsform. I den forbindelse lægges der udover teori vægt på inddragelse af eksempler med tilhørende dokumenter fra praksis f.eks. folketingsspørgsmål og notater fra ministerier. Samspillet mellem forfatningsretten og det politiske liv er i fokus. Undervejs i forløbet vil der både være besøg af f.eks. en spin-doktor og der indgår besøg i Folketinget/et ministerium. For en embedsmand i et ministerium er kendskab til forfatningsret af afgørende betydning, og der stilles krav om, at de ansatte kender til de begræsninger, som grundloven indebærer med henblik på at undgå grundlovsmæssige problemer. Faget tager udgangspunkt i deltagernes viden fra Individuelle rettigheder og Institutionel forfatningsret/EU-forfatningsret. Herudover indeholder faget elementer fra forvaltningsret, EU-ret, retslære og retshistorie.

Engelsk titel

Practical constitutional law

Målbeskrivelse

Faget vil give den studerende et grundlæggende og fyldestgørende kendskab til indholdet af grundloven og den forfatningsretlige teori. Hertil kommer indsigt i Højesterets grundlovsfortolkning, parlamentarisk praksis og ministerbetjeningen.
Faget gør det muligt for den studerende at identificere relevante forfatningsretlige problemstillinger i forhold til konkrete politiske overvejelser og forslag, at forklare indholdet af de anførte problemstillinger og betydningen af disse og at argumentere for forskellige forfatningsretlige løsninger, herunder foretage en kritisk afvejning.

Den studerende bliver ved at følge faget i stand til at træffe et forfatningsretligt begrundet valg mellem forskellige politiske løsninger og gennemføre beslutningerne, eksempelvis i form af besvarelse af folketingsspørgsmål, udarbejdelse af lovforarbejder eller juridiske notater.

Undervisningen vil tage udgangspunkt i konkrete eksempler fra Folketinget og retspraksis i form af lovforslag, folketingsspørgsmål, domme mv. De studerende skal i den forbindelse identificere de relevante forfatningsretlige problemstillinger og angive mulige løsninger. Dette vil bl.a. ske i form af studenter-præsentationer. Der vil i forbindelse med faget indgå besøg i Folketinget, ligesom kursusforløbet vil inkludere gæsteforelæsninger ved en politiker, højesteretsdommer og spindoktor.

Henrik Hjort Elmquist: Statsret

Faget bygger oven på Institutionel forfatningsret og EU-forfatningsret (BA) samt Individets grundlæggende rettigheder (BA).

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Feedback vil foregå i en kombination af selvevaluering i form af spotopgaver samt underviserens og de studerendes kommentarer til fremlæggelse af løsningsforslag individuelt og kollektivt på holdet.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 28
  • Forberedelse
  • 178,25
  • Total
  • 206,25