Medieret

Kursusindhold

Faget bygger videre på BA-uddannelsen – ikke mindst i relation til strafferetten, menneskeretten og procesretten. Deltagelse i faget forudsætter ikke, at den studerende har gennemført andre KA-fag.

Engelsk titel

The Law of the Media

Målbeskrivelse

Viden om:

- Redegøre for det almindelige strafferetlige og civilretlige ansvarssystem og om den særlige retlige regulering af massemediernes ansvar.
- Redegøre for indholdet af ytringsfriheden, herunder den særlige udvidede ytringsfrihed, der gælder for medier og journalister, og de i straffeloven hjemlede begrænsninger i ytringsfriheden.
- Redegøre for begrebet ”samfundsmæssig interesse” og dets placering i medieretten.
- Redegøre for reglerne om god presseskik, Pressenævnets funktion og kompetence samt principperne bag reglerne om genmæle.
- Redegøre for kildebeskyttelsens hovedbegrundelse og indhold.
- Redegøre for de særlige forhold, der gælder for medier i relation til aktindsigtsregler mv., persondataloven og massemediernes informationsdatabase.
 
Færdigheder i:

- Forklare og analysere hensynene bag ytringsfriheden og pressefriheden.
- Forklare og analysere hensynene bag privatlivsbeskyttelsen og andre beskyttelsesinteresser.
- Forklare og analysere de forskellige typetilfælde, hvorefter journalister kan pådrage sig et ansvar.
- Forklare og analysere de centrale elementer i journalisters mv. særlige retsstilling (kildebeskyttelse, andre særlige retsplejemæssige / offentligretlige privilegier) og begrundelsen herfor.
- Forklare og analysere de centrale regler for mediernes ansvar og begrundelsen herfor.
 
Kompetencer til at:
- Identificere retlige problemstillinger af betydning for medieretten og holde dem op mod de bærende hensyn bag ytrings- og pressefriheden på den ene side og privatlivsbeskyttelsen mv. på den anden side.
- Diskutere hensynene bag den retlige målestok ”samfundsmæssig interesse” og målestokkens betydning for medieretten.
- Diskutere fordele og ulemper og foretage en kritisk afvejning af de hensyn der bærer det særlige ansvarssystem over for det almindelige ansvarssystem.
- Diskutere og foretage en kritisk analyse af journalisters og mediers udvidede ytringsfrihed over for andre krydsende hensyn (privatliv, samfundsfreden mv.).
- Diskutere og foretage en kritisk analyse af fænomenet god presseskik og Pressenævnets funktion i forhold til almindelig retlig regulering.
- Diskutere de retsplejemæssige / offentligretlige privilegier, som journalister nyder, i lyset af de bærende hensyn bag disse regler set i forhold til de bærende hensyn bag de almindelige regler.
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

Der arbejdes bl.a. med cases, studenterpræsentationer, domsgennemgange og forskellige typer af faglige drøftelser (bl.a. baseret på helt aktuelle sager fra medierne)

Trine Baumbach, Medieret – frihed og ansvar, 2017 (Karnov Group) + materialesamling (artikler og domme).

Max 750 sider.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Undervisningsplanen og læringsmålene er samtænkt. Ud over de obligatoriske evalueringer (der går begge veje) får de studerende både individuelt og kollektivt løbende evaluering /feedback i forbindelse med caseopgaver, fremlægger mv. Undervisningsformen er dialogbaseret og forudsætter aktiv studenterdeltagelse og løbende opsamling

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 56
 • Forberedelse
 • 356,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55158U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Trine Baumbach   (14-76746b7067306463776f6463656a426c7774306d7730666d)
Gemt den 10-05-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students