Kollektiv arbejdsret

Kursusindhold

Den kollektive arbejdsret beskæftiger sig med det særlige retssystem, som regulerer indgåelse og håndhævelse af kollektive overenskomster på arbejdsmarkedet. De kollektive aftalerelationer er sparsomt reguleret i lovgivningen, og organisationernes egne regler (især de såkaldte hovedaftaler) spiller derfor en central rolle. Reglernes nærmere indhold er i vidt omfang udviklet gennem Arbejdsrettens og de øvrige fagretlige retsorganers praksis. Kurset lægger derfor også vægt på at træne deltagerne i juridisk argumentation gennem diskussion af konkrete retsafgørelser. Der lægges tillige vægt på at inddrage de menneskeretlige og EU-retlige retskilder som spiller en stigende rolle for området.

Kurset fokuserer på følgende hovedemner:

 • Den kollektive arbejdsrets særegne karakter og dens forhold til den almindelige formueret
 • Organisationerne og deres centrale rolle i overenskomstsystemnet
 • Etablering af overenskomstforhold, fortolkning og anvendelse af overenskomster samt opsigelse heraf
 • Aftale- og samarbejdsrelationer på den enkelte arbejdsplads, herunder arbejdsgivers ledelsesret, samarbejdsudvalg og tillidsrepræsentanter
 • Konfliktrettens og fredspligtens grundlæggende rolle i overenskomstsystemet, herunder forligsmægling (statens Forligsinstitution) og lovindgreb i arbejdskonflikter
 • Det fagretlige processystem, dvs. Arbejdsretten, faglig voldgift og bodsansvar

 
Kollektiv arbejdsret bygger videre på BA-valgfaget Arbejdsret, men til dels også på fag som Erstatning og kontrakt, Obligationsret, og Individets grundlæggende rettigheder. Det vil være en fordel – men er ikke en forudsætning – at have fulgt Arbejdsret inden man følger Kollektiv arbejdsret.

Engelsk titel

Collective Labour Law

Målbeskrivelse

Kurset skal give deltagerne en dybtgående viden om

- den kollektivarbejdsretlige retskildestruktur, de grundlæggende begreber samt menneskeretlige og EU-retlige forpligtelsers betydning for indretningen af retsområdet
 - de grundlæggende regler om forenings- og kollektiv aftalefrihed, indgåelse, anvendelse og opsigelse af overenskomster, lokale aftale- og samarbejdsrelationer, konflikret og fredspligt samt det fagretlige system
 - organisationernes og de fagretlige organers centrale betydning for retsudviklingen på den kollektive arbejdsrets område
- samspillet mellem danske regler og menneskeretlige og EU-retlige forpligtelser
 
Kurset skal give deltagerne færdigheder til at

- identificere relevante kollektivarbejdsretlige problemer på en måde, der viser overblik over retsområdet
- analysere konkrete problemstillinger på en måde, der vidner om indsigt i de grundlæggende begreber og regler
 - argumentere for forskellige mulige løsninger på en fagligt kvalificeret måde, der illustrerer forståelse for de interesseforskelle, der gør sig gældende
- formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde
 
Kurset skal give deltagerne kompetence til at

- rådgive om kollektivarbejdsretlige problemstillinger, herunder kunne argumentere klart og præcist for, hvordan relevante regler skal anvendes i konkrete situationer
- foretage selvstændige analyser af komplekse kollektivarbejdsretlige problemstillinger, herunder vurdere internationale forpligtelsers konkrete betydning
- reflektere kritisk over retsafgørelser fra såvel de fagretlige instanser, de almindelige domstole og europæiske retsinstanser
- perspektivere de kollektivarbejdsretlige normer i en bredere arbejdsmarkedsmæssig og samfundsmæssig kontekst

De primære læringsaktiviteter vil være koncentreret om gruppe- og plenumdiskussioner af retsafgørelser og cases. Der kan også blive tale om studenter-præsentationer af retsafgørelser.

 • Jens Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, 3. udgave, 2014 (ca. 600 sider)

 • Udvalgte artikler m.m. (ca. 150 sider)

Kollektiv arbejdsret og Ansættelsesret giver en specialiseret gennemgang af arbejdsrettens to kerneområder. Der er en nær sammenhæng mellem kurserne i Kollektiv arbejdsret og Ansættelsesret, men de overlapper ikke hinanden. Det vil være en fordel - men er ikke en forudsætning - at have fulgt Arbejdsret inden man følger Kollektiv arbejdsret og/eller Ansættelsesret.

Feedback vil blive givet løbende i undervisningen i forbindelse med især drøftelse af cases og retsafgørelser. Derudover vil den blive givet et par gange i løbet af undervisningen i forbindelse med kollektiv evaluering af undervisningen.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Selvstændig skriftlig opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • Total
 • 412,5