Ansættelsesret

Kursusindhold

Ansættelsesret beskæftiger sig med reglerne for ansættelsesforholdet mellem arbejdsgivere og lønmodtagere (løn- og arbejdsvilkår). Ansættelsesforholdet er et kontraktforhold, men er intensivt reguleret gennem såvel kollektive overenskomster som lovgivning. Der findes ikke en samlet lov om ansættelsesforholdet i Danmark, men reglerne er spredt på en række forskellige love og et meget stort antal overenskomster. Undervisningen belyser både funktionærlovens centrale betydning og den voksende rolle, som den EU-afledte lovgivning spiller for de ansættelsesmæssige relationer. Der lægges vægt på at belyse samspillet mellem lov- og overenskomstregler og mellem danske regler og den voksende EU-retlige regulering, herunder den rolle som EU-Domstolens praksis spiller for fortolkningen af de danske regler.

Kurset fokuserer på følgende hovedemner

 • Lønmodtager- og arbejdsgiverbegrebet
 • Etablering af ansættelsesforhold
 • De centrale regler om løn- og arbejdsvilkår
 • Ændring og opsigelse af ansættelsesforhold
 • Misligholdelse af ansættelsespligter, herunder bortvisning
 • Forbud mod forskelsbehandling, især på grund af køn, alder og handicap
 • De forskellige tvisteløsningsorganer

 

Ansættelsesret bygger videre på BA-valgfaget Arbejdsret, men også på fag som Erstatning og kontrakt, Obligationsret og EU-ret. Det vil være en fordel – men er ikke en forudsætning - at have fulgt Arbejdsret, inden man følger Ansættelsesret.

Engelsk titel

Employment Law

Målbeskrivelse

Kurset skal give deltagerne en dybtgående viden om

- den ansættelsesretlige retskildestruktur, de grundlæggende begreber samt EU-rettens betydning for retsområdet
 - de grundlæggende regler for etablering af ansættelsesforhold, vilkår under ansættelsen og ændring og afvikling af ansættelsesforhold
 - det tætte samspil mellem lovgivning og kollektive overenskomster, herunder retsgrundlagets betydning for valg af procesforum
- det tætte samspil mellem danske regler og underliggende EU-direktiver, herunder den rolle som EU-Domstolens praksis spiller for anvendelsen af dansk ret

Kurset skal give deltagerne færdigheder til at

- identificere relevante ansættelsesretlige problemer på en måde, der viser overblik over retsområdet
- analysere konkrete problemstillinger på en måde, der vidner om indsigt i de grundlæggende begreber og regler og deres samspil med EU-retlige forpligtelser - argumentere for forskellige mulige løsninger på en fagligt kvalificeret måde, der illustrerer forståelse for de interesseforskelle, der gør sig gældende
- formidle og formulere viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Kurset skal give deltagerne kompetence til at

- rådgive om ansættelsesretlige problemstillinger, herunder kunne argumentere klart og præcist for, hvordan relevante regler skal anvendes i konkrete situationer
- foretage selvstændige analyser af komplekse ansættelsesretlige problemstillinger med inddragelse af relevante EU-retlige perspektiver
- reflektere kritisk over retsafgørelser fra såvel danske retsinstanser som EU-Domstolen samt vurdere retsafgørelsernes betydning for det ansættelsesretlige område

De primære læringsaktiviteter vil være koncentreret om gruppe- og plenumdiskussioner af retsafgørelser og cases. Der kan også blive tale om studenter-præsentationer af retsafgørelser.

Ole Hasselbalch, Ansættelsesret & Personalejura, 6. udg. 2019 (ca. 600 sider)

Udvalgte artikler m.v. (ca. 150 sider)

Ansættelsesret og Kollektiv arbejdsret giver en specialiseret gennemgang af arbejdsrettens to kerneområder. Der er en nær sammenhæng mellem kurserne i Kollektiv arbejdsret og Ansættelsesret, men de overlapper ikke hinanden. Det vil være en fordel - men er ikke en forudsætning - at have fulgt Arbejdsret inden man følger Kollektiv arbejdsret og/eller Ansættelsesret.

Feedback vil blive givet løbende i undervisningen i forbindelse med især drøftelse af cases og retsafgørelser. Derudover vil den blive givet et par gange i løbet af undervisningen i forbindelse med kollektiv evaluering af undervisningen.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar, 20 minutter
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • Total
 • 412,5