Spansk - Valgfag, mundtlig formidling (KA SF)

Kursusindhold

Der opnåes færdighed i:

 • mundtligt fremlæge et akademisk emne klart og struktureret på spansk
 • bruge det akademiske sprog korrekt mht. grundlæggende grammatikal-ske, diskursive og leksikalske ressourcer
 • bruge en hensigtsmæssig ikke-verbal kommunikation.
 • skriftligt fremlæge et akademisk emne klart og struktureret på spansk
 • bruge det akademiske sprog korrekt mht. grundlæggende grammatikal-ske, diskursive og leksikalske ressourcer.
Engelsk titel

Spanish - Selective subject, oral communication (KA SF)

Holdundervisning. Fagelementet er baseret på forløbet Mundtlig og skriftlig formidling og samundervises med fagelementet Valgfag, skriftlig formidling.

Prøven aflægges sammen med prøven i Valgfag, emne (HSPK04051E).

Prøven forløber som en dialog ledet af eksaminator på baggrund af den udarbejdede synopsis. Synopsen skrives på spansk og indleveres efter gældende regler for aflevering. Den studerende redegør indledningsvis for de i synopsis formulerede problemstillinger samt for det særligt studerede områdes placering i det overordnede emne.
Hvis den studerende tager dette fagelement uafhængigt af Valgfag, emne, eksamineres der på grundlag af et emne efter aftale med eksaminator.
Til prøven ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse kan der eksamineres inden for alle tre fagområder – også uden for det forberedte materiale.

Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse er gyldig i pågældende eksamenstermin, hvor den er registreret, samt i den umiddelbart efterfølgende termin.

ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min.
Skriftlig aflevering, 3-5 normalsider
Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale (synopsis) under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Bedømmelse: Materialet indgår ikke i bedømmelsen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren.
Eksaminationssprog: Spansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: Mundtlig prøve: 30 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelsestid. Synopsis: 3-5 normalsider.

Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse:
Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale (synopsis).
Bedømmelse: Materialet indgår ikke i bedømmelsen.
Eksaminationssprog: Spansk. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Omfang: Mundtlig prøve: 45 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelsestid. Synopsis: 3-5 normalsider.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Tilladte hjælpemidler: Til prøven medbringes den opgivne litteratur samt materialet.
 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 40,25
 • Total
 • 68,25