Spansk - Valgfag (KA SF)

Kursusindhold

Der opnås færdighed i:

 • at redegøre for emnet som helhed og for det særligt studerede område
 • at formulere en præcis og afgrænset problemstilling 
 • at diskutere problemstillingen selvstændigt med inddragelse af forskellige synspunkter og referencer til faglitteraturen 
 • at vise høj grad af selvstændighed i refleksionen over betingelser og begrænsninger i forbindelse med udarbejdelsen og anvendelsen af det relevante materiale.
Engelsk titel

Spanish - Elective subject (KA SF)

Fagelementet består af forløbet Valgfag med varierende undervisnings- og arbejdsformer.

Prøven aflægges sammen med prøven i Valgfag, mundtlig formidling (HSPK04052E).

Prøven forløber som en dialog ledet af eksaminator på baggrund af den udarbejdede synopsis. Synopsen skrives på spansk og indleveres efter gældende regler for aflevering. Den studerende redegør indledningsvis for de i synopsis formulerede problemstillinger samt for det særligt studerede områdes placering i det overordnede emne.
Hvis den studerende tager dette fagelement uafhængigt af Valgfag, mundtlig formidling, eksamineres der som normalt dog uden at bedømme den mundtlige sprogfærdighed.
Til prøven ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse kan der eksamineres inden for alle tre fagområder – også uden for det forberedte materiale.

Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse er gyldig i pågældende eksamenstermin, hvor den er registreret, samt i den umiddelbart efterfølgende termin.

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min.
Skriftlig aflevering, 3-5 normalsider
Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale (synopsis) under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Bedømmelse: Materialet vægter med 50 % i bedømmelsen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren.
Eksaminationssprog: Spansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: Mundtlig prøve: 30 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelsestid. Synopsis: 3-5 normalsider.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Tilladte hjælpemidler: Til prøven medbringes den opgivne litteratur samt materialet.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse
 • 217
 • Total
 • 273