Spansk - Kontrastivt sprog og oversættelse

Kursusindhold

Formålet med dette fagelement er for det første at træne i dels at skrive grammatisk korrekt spansk, og dels at oversætte til og fra spansk.

Dertil kommer at der på kurset vil blive undervist i og diskuteret hvilke udfordringer man typisk møder i forbindelse med oversættelse.

Vi vil opøve færdigheder i at analysere bestemte forskelle mellem spansk og dansk sprogbrug som sprogtypologiske forskelle.

Man afleverer oversættelser som bliver rettet og gennemgået i timerne som udgangspunkt for gennemgang af grammatiske problemer og diskussioner af typologiske forskelle mellem dansk og spansk, og oversættelsesmæssige problemstillinger

Engelsk titel

Spanish - Contrastive language and Translation

Fagelementet består af holdundervisning i forløbet Kontrastivt sprog.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 5 timer
Prøveform: Bunden skriftlig prøve på universitetet.
Bedømmelse: Der gives én fælles karakter for de 3 deldiscipliner oversættelse dansk-spansk, oversættelse spansk-dansk og kontrastiv kommentar.
Den praktiske oversættelsesdel vægter 2/3 og kommenteringsdelen 1/3. Eksaminationssprog: Dansk og spansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.

Særlige bestemmelser:
En tekst på ca. 800 typeenheder oversættes fra dansk til spansk, og en tekst på ca. 500 typeenheder oversættes fra spansk til dansk. Desuden besvares ét eller flere spørgsmål, der omhandler oversættelsesmæssige og/eller sprogtypologiske problemstillinger. Den kontrastive kommentar kan skrives på dansk eller spansk.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Tilladte hjælpemidler: Alle, dog ikke internet.

Se også KUnet under menupunktet Eksamen => Før eksamen => Hjælpemidler, computer og udstyr: https://intranet.ku.dk/spansk_ba/eksamen/foereksamen/hjaelpemidlercomputeroggadgets/Sider/default.aspx 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 176,75
  • Forelæsninger
  • 28
  • Total
  • 204,75