RET, Videnskabsteori

Kursusindhold

Vi skal gennemgå de mest grundlæggende teorier og metodedannelser inden for humanistisk videnskabsteori og sætte dem i relation til retorikfagets teorier. Hvis videnskab er sprog, hvilke sprog taler vi så på universitetet, på humaniora og i retorikfaget? Hvad kendetegner videnskabeligt sprog, og hvornår er en tekst ikke videnskabelig?

Teoridannelserne ses i et historisk perspektiv, hvor lærdomstraditioner, universitetet og humanioras udvikling vil blive inddraget. Vi vil også se på forskellige metoder i retorikfaget og diskutere dem ud fra teoretiske og analytiske artikler karakteristisk for den moderne retoriske fagdisciplin.

Der vil hver uge være to timer med fælles forelæsninger, der især vil dreje sig om forskellige humanistiske videnskabsteorier.  Der vil være holdundervisning (tre timer) hver anden uge. I timerne på holdet diskuterer vi retorikfaglige artikler og ser nærmere på deres sprog og analytiske metoder. I ”mellemugen” vil der være skriftlige opgaver, både mindre opgaver og de tre opgaver som sammen med aktiv deltagelse i undervisningen udgør eksamen. De studerende skiftes til at give feedback på disse opgaver.

 

Engelsk titel

Rhetoric and the Humanities

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Retorik 2014-ordning.

Målbeskrivelse

Eksaminanden kan redegøre for retorikkens egenart i forhold til humanistisk videnskabsteori beskrive moderne, humanistiske grundspørgsmål på baggrund af nyere teoridannelser og almene filosofiske, metodiske og analytiske tilgange til humanistisk videnskab sætte retorikfaget i en videnskabs- og universitetshistorisk sammenhæng identificere og analysere retoriske problemstillinger i lyset af moderne videnskabsteori og almene humanistiske metoder opfylde ovenstående i en form, der er sprogligt korrekt, klar, fagligt præcis og velstruktureret.

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Andet
Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse bestående i, at den studerende skal deltage i mindst 75 % af undervisningen, inkl. feedback-sessioner have godkendt 3 bundne skriveøvelser; til hver skriveøvelse stilles et eller flere spørgsmål inden for pensum, og den studerende har mindst 7 dage til besvarelsen
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 49
  • Undervisningsforberedelse
  • 155,5
  • Total
  • 204,5