RET, Fortælling og oplæsning

Kursusindhold

Kurset består af to kortere forløb: Et  fortælleforløb hvor der arbejdes med egne fortællinger og genfortælling, og derefter et forløb, hvor der arbejdes med oplæsning og analyse af oplæsningseksempler af fiktive og ikke-fiktive tekster.

 

Engelsk titel

Storytelling and Oral Interpretation

Uddannelse

Bacheloruddannelse i Retorik 2014-ordning.

Målbeskrivelse

Eksaminanden kan gøre rede for centrale dimensioner af mundtlighed (artikulation, tempo, klang m.v.) i relation til fortælling og fortolkende oplæsning  redegøre for tekstens lydlige side ud fra et fonetisk begrebsapparat foretage en hensigtsmæssig oplæsning på baggrund af analyse og fortolkning skabe og udføre en fortælling på en for situationen hensigtsmæssig måde vurdere oplæsning og retorisk brug af narrativer under hensyntagen til situation og genre.

Forelæsning og holdundervisning. Der veksles mellem teorigennemgang, lærer- og studenteroplæg og praktiske øvelser på holdet og i studiegrupper.

Hvis den aktive undervisningsdeltagelse ikke er opfyldt ved kursets ophør,
skal hele fagelementet tages om, hvilket først kan lade sig gøre næste gang
det udbydes.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Aktiv undervisningsdeltagelse bestående i, at den studerende skal
løbende deltage i oplæsningsøvelser med feedback som led i undervisnin-gen, herunder gennemføre en oplæsning af et selvvalgt tekstmateriale (4-6 min.) ud fra et i forvejen indleveret skriftligt oplæg (2-3 ns.)
deltage i øvelser med fonetisk transskription, hvoraf mindst 2 skal afleve-res skriftligt deltage i fortælleøvelser i studiegrupper og dokumentere forløbet i en elektronisk logbog. Fremføre en fortælling over for et publikum og modtage feedback.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 63
  • Undervisningsforberedelse
  • 141,75
  • Total
  • 204,75