Portugisisk og brasilianske studier - Områdestudieseminar om sprog, diskurs og samfund

Kursusindhold

Der opnås færdighed i:

 • at syntetisere sit kendskab til teorier og metoder tilegnet under bacheloruddannelsen på en nuanceret og tværfaglig måde 
 • at konceptualisere forskningsprojekter inden for den portugisisktalende verden af et omfang, der svarer til et bachelorprojekt 
 • at analysere forholdet mellem forskningens udgangspunkt (fx en bestemt tekst, et problem, sprogbrug, en teori) og arbejdsprocessen samt de typer af resultater, som kan forventes 
 • at udvise mental fleksibilitet og kreativitet ved at være i stand til at undersøge et forskningsprojekt og gennemtænke, hvordan resultatet ville være blevet, hvis en anden forskningstilgang var blevet brugt  
 • at formidle idéer, begreber og forskningspraksis på et grammatisk og pragmatisk velfungerende portugisisk
Engelsk titel

Portuguese and Brazilian Studies - Area Studies Seminar on Language, Discourse, and Society

Problembaseret læring, teamarbejde, seminar, oplæg. Studerende opfordres til at anvende seminarets faglige modeller som udgangspunkt for bachelorprojektet.

Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse er gyldig i pågældende eksamenstermin, hvor den er registreret, samt i den umiddelbart efterfølgende termin.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale (disposition) under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Materialet indgår ikke i bedømmelsen.
Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren.
Eksaminationssprog: Portugisisk.
Omfang: Mundtlig prøve: 30 min. inkl. votering, heraf ca. 10 min. til eksaminandens sagsfremstilling. Der gives ingen forberedelsestid.
Disposition: Maks. 1 normalside.

Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse:
Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale (disposition).
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Materialet indgår ikke i bedømmelsen.
Eksaminationssprog: Portugisisk.
Omfang: Mundtlig prøve: 45 min. inkl. votering, heraf ca. 15 min. til eksaminandens sagsfremstilling. Der gives ingen forberedelsestid.
Disposition: Maks. 1 normalside.

Den mundtlige prøve tager afsæt i et emne, den studerende vælger, og som analyseres ud fra forskellige forskningsudgangspunkter (fx tekst, et problem, sprogbrug, en teori). Med brug af to udgangspunkter skal eksaminanden forklare relationen mellem:
a) fremgangsmåden og problemformuleringen;
b) problemformuleringen og de datatyper, som kræves;
c) de datatyper, som analyseres, og konklusioner, som kan drages.

Den mundtlige prøve har form af en sagsfremstilling efterfulgt af dialog mellem eksaminator og eksaminand.
Eksaminanden kan benytte audiovisuelle hjælpemidler i sin sagsfremstilling med brug af egen computer.
Dispositionen skal i punktform identificere det emne og de forskningsudgangspunkter, som den studerende vælger for sin analyse, og udleveres til eksaminator og censor ved prøvens begyndelse.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Dispositionen skal medbringes til prøven. 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 176,75
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 204,75