Portuguese and Brazilian Studies - Problem-based team project

Course content

The purpose of this course is to train students in tackling real-world problems—to practice each step of the process, from problem identification and needs analysis, through several stages of analysis, to the preliminary presentation (oral) of results, analysis of feedback, and ultimately to the final written project.  This entire process will be completed in collaboration with a class of Brazilian students from the State University of Rio de Janeiro.  The problems, identified and presented by two international firms with offices in Brazil, involve intercultural communication in a Brazilian/Danish and Brazilian/International context.

The first part of the semester will be devoted to the examination of theoretical works on intercultural communication and dealing with communication breakdowns, as well as methodological tools (e.g., needs analysis, project management, problem-solving) in order to devise strategies for tackling and responding to the problems experienced by our business partners.

Mid-way through the semester the students will travel to Rio and work with their counterparts to polish their oral presentations, which they will make to the companies.  Based on the feedback they receive, they will use the remainder of the semester to rethink any proposals that need refining or restructuring, as well as work on report-writing skills so as to produce a polished final project. Students who are unable to travel to Brazil will participate via electronic communication.

Language: English and Portuguese. Assigned readings will be in both languages, as will communication with the Brazilian students so that competence is advanced in both.  The presentation of projects (both oral and written) will be in English, as they will be evaluated by staff in the companies as well as the universities.

The reading list, to be announced at a later date, will include, but not be restricted to, theoretical and methodological texts in the areas of intercultural communication, business communication, and project management.

Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse er gyldig i pågældende eksamenstermin, hvor den er registreret, samt i den umiddelbart efterfølgende termin.

Den erhvervsrettede rapport, som skrives for et eksisterende eller hypotetisk firma, indeholder beskrivelsen af det løste problem samt metoder, resumé af resultaterne og teamets forslag til firmaet. Rapporten præsenteres i professionel form.
Logbogen består af to dele. Den første del indeholder den studerendes egne notater og skal være løbende opdateret, mindst en gang om ugen. Logbogens anden del indeholder kritiske refleksioner over lærings- og tankeprocesser og skal udarbejdes to gange (midtvejs i semesteret og efter skrivning af den erhvervsrettede rapport). Refleksionerne skal være på velformuleret akademisk prosa.

Den mundtlige prøve har to dele: a) præsentation og diskussion af erhvervsrapporten og logbogen; b) 10 min. oplæg om de teorier, der er anvendt i forbindelse med udarbejdelsen af den erhvervsrettede rapport.

ECTS
15 ECTS
Type of assessment
Other
Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Bedømmelse: Den erhvervsrettede rapport, den mundtlige præstation og den udarbejdede logbog vægter med hver 1/3 af den samlede bedømmelse. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren.
Eksaminationssprog: Portugisisk og engelsk samt evt. dansk. Den erhvervsrettede rapport skrives på engelsk, logbogen skrives på dansk, engelsk eller portugisisk, og den mundtlige prøve afholdes på portugisisk.
Gruppeprøve: Den mundtlige prøve kan kun aflægges individuelt. Den erhvervsrettede rapport udarbejdes normalt i grupper af 3-5 deltagere.
Rapportens omfang er uafhængigt af antallet af gruppemedlemmer, men ved grupperapport skal hver enkelt deltagers bidrag optræde som en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %. Omfang: 30 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelsestid.
Materialet består af en erhvervsrettet rapport på 10-15 normalsider.

Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse:
Prøveform: Fri hjemmeopgave.
Eksaminationssprog: Portugisisk og dansk eller engelsk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt, men projekt og den erhvervsrettede rapport kan udarbejdes i grupper på op til 3 studerende.
Ved grupperapport skal hver enkelt deltagers bidrag optræde som en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %.
Omfang: 20-25 normalsider. Hjemmeopgaven består af 3 dele:
Et projekt, der inddrager teori og metode fra pensum (8-12 normalsider)
En erhvervsrettet rapport (8-12 normalsider)
Samt en del med refleksioner over lærings-, forsknings- og tankeprocesser, der skal være på velformuleret akademisk prosa (4-7 normalsider).
Omfanget af hjemmeopgaven øges med 50 % ved 2 studerende og med 100 % ved 3 studerende. Det er kun omfanget af selve projektet, der øges, da omfanget af den erhvervsrettede rapport (8-10 normalsider) og refleksionsdelen (4-7 normalsider) er uafhængigt af antallet af gruppemedlemmer.
Aid
All aids allowed

Tilladte hjælpemidler: Alle. Eksaminanden skal medbringe materialet til prøven, men må ikke medbringe disposition vedr. prøvens første del. Eksaminanden kan medbringe en disposition (1 side med stikord) vedr. prøvens anden del, jf. Særlige bestemmelser (under punktet 'Bemærkninger').

Marking scale
7-point grading scale
Censorship form
No external censorship
Criteria for exam assessment
  • Category
  • Hours
  • Class Instruction
  • 70
  • Preparation
  • 339,5
  • English
  • 409,5