Moderne kultur/Kunsthistorie: Kulturpolitisk emne forløb 2 C: Kampen om kunsten – Kulturpolitik og kunststøtte i Danmark siden 1960’erne belyst gennem kunst i det offentlige rum

Kursusindhold

”Kunst i det offentlige rum” er mere hipt end nogensinde. Antallet af publikationer, seminarer og konferencer om emnet boom’er i øjeblikket, og begrebet er en samlebetegnelse for alskens kunstneriske tiltag i rum, som alle – eller store dele af befolkningen – principielt har adgang til. Men betegnelsen er også blevet synonym med konflikt og forhandling: Kunstprojekter i offentlige rum søsættes ofte i et modsætningsfyldt farvand, der præges af mange og forskelligartede interesser. Det gælder ikke mindst de statslige udsmykningsprojekter, som Statens Kunstfond står bag. Disse projekter er udtryk for en kulturpolitisk vision om at bringe kunst ud til alle dele af befolkningen og at støtte de danske billedkunstnere. I praksis udfolder de sig dog i et til tider konfliktfyldt interessefelt mellem kulturpolitiske beslutningstagere, kunstmiljøets aktører og ”den almene offentlighed”. Samtidig afhænger projekternes – og i videre forstand kunststøttens – legitimitet netop af opbakning fra politikere, kunstnere og befolkningen og dermed af Statens Kunstfonds evne til at navigere mellem de forskellige interessenters behov og forventninger.

 

Med kunst i offentlige rum som omdrejningspunkt sætter dette kursus fokus på det komplekse terræn, som Statens Kunstfond betræder, når den forvalter den statslige kunststøtte. Med udgangspunkt i de statsligt støttede kunstprojekter i offentlige rum undersøger vi, hvad det er for en kulturpolitik, der bliver ført i Danmark og hvilke (skiftende?) værdier, der har ligget til grund for kunststøtten og den måde, den er blevet forvaltet på siden oprettelsen af Statens Kunstfond i 1964. Hvordan fortolkes lovgrundlaget, hvilken kunst er det, der støttes, og hvordan opfattes det politiske system af de ansøgende kunstnere? Hvilken betydning tillægger brugerne – eller den såkaldte ”offentlighed” – den kunst, som bliver dem til del, og hvilken indflydelse har de på den?

 

På det teoretiske plan vil fortolkningen af begreber som demokrati, offentlighed, brugerinddragelse, armslængde, forvaltningsmæssig transparens og ideer om kunstens alment dannende potentiale være centrale for undersøgelsen. For at give et indblik i feltets praksis og møde repræsentanter for det danske kunststøttesystem inkluderer kurset også et besøg i Kulturstyrelsen, som er sekretariat for Statens Kunstfond.

Engelsk titel

Cultural Policy: The Struggle over Art - Cultural Policy and Support for the Arts in Denmark since the 1960s seen through the lens of art-in-public-space

Uddannelse

Moderne Kultur og Kunsthistorie

Undervisningen vil bestå af en kombination af forelæsninger, oplæg fra de studerende og fælles diskussioner. Det forventes, at de studerende deltager aktivt i undervisningen. For at kunne indstille sig til eksamen skal den studerende have fået godkendt 1 småopgave.

Der vil være en ekskursion til Kulturstyrelsen og en ekskursion til udvalgte statslige udsmykninger i København indlagt i undervisningsprogrammet.

Kurset undervises på dansk, men studerende kan vælge om de skriver eksamensopgaven på dansk eller engelsk.

Der udarbejdes et kompendium med bl.a. Rosalyn Deutsche: Evictions: Art and Spatial Politics, The MIT Press 1998 (1996), afsnit III: ”Public Space and Democracy”, pp. 257-327; Chantal Mouffe: „Art and Democracy – Art as an Agnostic Intervention in Public Space“, in Open No. 14 2008, pp. 6-15; Camilla Jalving: „Indgange og udgange – En introduktion til Stedsans“, in Stedsans – 25 indgange til kunsten derude, Camilla Jalving (red.), Strandberg Publishing 2014; Elisabeth Worsøe-Schmidt: „Staten og kunsten. Et historisk rids af Statens Kunstfond 1964-2004“, in Statens Kunstfond 1964-2004, Peter Schepelern og Vibeke Jakobsen (red.), København 2004, pp. 9-89

Kurset er ét ud af tre kulturpolitiske kurser tilbudt i dette semester, der konstituerer anden halvdel af et kulturpolitisk emne (den første del er det obligatoriske kursus Cultural Policy – Theory, Me-thod & Analysis, som bliver undervist i første del af semestret).

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 42
  • Forberedelse
  • 140
  • Holdundervisning
  • 28
  • Total
  • 210