Litteraturvidenskab: Litteraturteori og -analyse 1

Kursusindhold

Kurset i litteraturteori og –analyse er en træning i at analysere litterære tekster med hjælp fra litteraturteoretiske begreber og en bevidsthed om, hvilket litteratursyn (og verdenssyn) en given analytisk tilgang indebærer. Kurset stiller skarpt på de forskellige dimensioner ved den litterære tekst, som analysen må tage i betragtning (stilistiske figurer, metaforer, fortælleforhold, tematik, kontekst mm), og introducerer til forskellige litteraturteoretiske syn på disse forhold (overordnet formalisme, hermeneutik, historisme, strukturalisme, dekonstruktion). Teorien vil dels levere redskaber til tekstanalysen, dels åbne et rum for refleksion over litteraturens (og litteraturanalysens) funktion og beskaffenhed. Endvidere vil litteraturteoriens historiske udvikling blive behandlet. Kurset samler sig om fire temablokke: Litteraturens sprog (rytme, klang, stilistik, retorik), litteraturens stemmer (udsigelse, fortælleforhold), litteraturens billeder (metaforer og andre troper) og litteraturens tilgange. Pensum udgøres af litterære tekster i forskellige genrer (prosa, lyrik, drama) samt en række teoretiske og litteraturanalytiske tekster, der repræsenterer forskellige tilgange. Kurset vil beskæftige sig med spørgsmål som: Hvilken rolle spiller tekstens form for tekstens betydning? Er litterært sprog forskelligt fra andre former for sprog? Hvad er forskellen på trope og figur, metafor og metonymi, symbol og allegori, auktorial og personal fortæller? Hvad er forholdet mellem at læse ældre tekster historiserende og aktualiserende?

Kurset består af en forelæsningsrække samt en antal seminarer, hvor de studerende laver oplæg, analyserer tekster og diskuterer litteraturteoretiske spørgsmål.

Ved siden af Litteraturteori og -analyse følger man et af følgende 2 værkkurser:

Værkkursus: Unica Zürn

Værkkursus: Montesquieu

Der er en samlet eksamen for litteraturteori og -analyse og værkkursus på 15 ECTS

Engelsk titel

Literary Theory and Analysis

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Forelæsning + seminarhold

Pensum omfatter blandt andet følgende værker:

Lasse Horne Kjældgaard, Lis Møller, Dan Ringgaard, Lilian Munk Rösing, Peter Simonsen og Mads Rosendahl Thomsen (red.): Litteratur. Introduktion til teori og analyse, Aarhus Universitetsforlag 2012

Jonathan Culler: Literary Theory. A Very Short Introduction, Oxford University Press 1997

Aristoteles: Poetikken, oversat af Niels Henningsen, Det lille Forlag 2004

Gustave Flaubert: Madame Bovary, ed. by Margaret Cohen, Norton Critical Edition, 2005 (I må også gerne anskaffe fransk original og/eller Hans-Peter Lunds danske oversættelse (Gyldendal), men den engelske udgave har et kompendium af sekundærtekster, som vi vil arbejde med)

Sofokles: Antigone, oversat af Otto Steen Due, Aarhus Universitetsforlag 2004

Stefan Iversen og Henrik Skov Nielsen (red.): Narratologi, Aarhus Universitetsforlag 2004

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Studerende som er indskrevet pr. 1. september 2019, skal læse efter 2019-ordningen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse
 • 272
 • Seminar
 • 36
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420