Kunsthistorie: Kunsthistoriefaget i dag: Historicitet, materialitet og medialisering

Kursusindhold

Kursusindhold
I kurset ”Kunsthistoriefaget i dag” ser vi på, hvad kunsthistorie egentlig er i dag  og hvor kunsthistoriefaget bevæger sig hen. Igennem undersøgelser af aktuelle teoretiske og metodiske problemstillinger i fagfeltet genbesøges og udfordres kunsthistoriske grundlagsproblemer i lys af de transdisciplinære åbninger og dialoger, som præger kunsthistoriefagets virkefelt i dag. Kurset er bygget op af tre tematiske moduler, der danner ramme for skiftende teoretiske og metodiske nedslag under overskrifterne ’historicitet’, ’materialitet’, og ’medialitet’. Disse tre moduler er baseret på aktuel forskning og vil give indsigt i samspillet mellem teoretiske spørgsmål og det faktiske arbejde, kunsthistorikere udøver i dag.

 

MATERIALITET (v. Maria Fabricius Hansen)
Modulet ”materialitet” retter fokus mod de forskellige måder som spørgsmål om materialitet og materialismer er blevet taget op på i kunsthistoriefaget. Med afsæt i renæssancens billedkunst ser vi på, hvilke sammenhænge, der kan drages mellem materialitet og betydning, teknik, form og udtryk. Der er tale om en periode, hvor en række traditionelle materialer og teknikker erstattes eller suppleres med nye, samtidig med, at periodens visuelle kultur antager nye former og funktioner. Modulet er baseret på læsning af en række nyere kunstvidenskabelige tekster kombineret med kildetekster fra perioden og introducerer også kort til ’teknisk kunsthistorie’, som er betegnelsen for en faglighed, hvor iagttagelser baseret på tekniske undersøgelser i forbindelse med restaureringspraksis bringes i spil i kunsthistoriske analyser.

MEDIALITET (v/Ulrik Ekman)

Dette modul åbner op for en bred behandling af centrale spørgsmål vedr. de måder, hvorpå kunsthistoriefaget forholder sig til de samtidshistoriske typer medier og mediering, der er involveret i såvel kunst- og kulturprojekter som kunsthistorieforskningens egne praksisser og fremstillingsformer. Vi vil diskutere, hvorledes kunsthistoriefaget i dag forholder sig efter udviklingen ikke bare af materielle kunst medier, trykte bogmedier, fotografi og filmmedier, men også efter udviklingen af moderne massemedier som avisen, telegrafen, skrivemaskinen, grammofonen, radioen, fjernsynet og videoen. Vores diskussioner tager mao. udgangspunkt i, hvordan denne brede mediehistoriske udvikling danner baggrund for samtidens kunstfaglige livtag med implikationerne af opkomsten og udviklingen af netværkssamfunds nye, sociale, mobile, og allestedsnærværende slags mediering.

Det er navnlig disse seneste udviklinger, dette modul fokuserer på – ved at sætte fire spørgsmål på dagsordenen:

 1. 1. Hvordan arbejder en institution som museet i dag kunstfagligt teoretisk og praktisk med potentialerne og udfordringerne ved nye, mobile og sociale medier samt allestedsnærværende computerenheder?
 2. 2. Hvordan kan aktuelle kunstfaglige tilgange tilnærme sig kunstprojektets eller værkets selv-mediering og anden-mediering, som det er under forandring i dag?

3. Hvordan arbejder kunstfaget i dag med den besøgendes, den beskuendes, den interagerendes oplevelse og erfaring af kunsten, specifikt mht. kunstens udvikling i samspil med typer af mediering,der fordrer omtænkning af oplevelse og erfaring af nærvær, liveness, intimisering, yderliggørelse, distance og fravær?

 1. 4. Hvordan er kunstfagets egne teoretiske fremstillinger og praksisser under forandring i samspil med samtidens medier, dvs. hvordan er de selv medieret, og hvordan bliver de medieret af andre og andetsteds?
 2.  

Vi bruger en kursusgang til hvert spørgsmål og diskuterer gode mulige svar på hvert spørgsmål. Vel mødt til en lille serie intense diskussioner af aktuelle mediemæssige problemstillinger for kunstfaget i dag!

HISTORICITET (v/Kristian Handberg)
Historicitetsmodulet skal åbne for bevidstheden om forskellige kulturelle historieopfattelser og hvorledes nutiden former (kunst)historiske perspektiver. Dette inkluderer spørgsmål så som museal og kuratorisk fremstilling af historicitet, det historiske som væsentlig tematik i kunsten i dag, og de historiesyn, der kommer til syne i kunsthistoriske forskningspraksisser. Modulet vil belyse dette gennem ny kunsthistorisk litteratur om historiesyn, sammenhænge mellem forskellige historiske perioder og forsøg på at genskrive kunsthistorien. Som særlig case vil vi se på de seneste års forskning i en mere globalt udbredt kunsthistorie med fokus på modernisme. Her har det været et hovedærinde at genudvikle kunsthistorie som disciplin ud over den (vestlige) kanon i en kritisk bevidsthed om centrale strukturer og etableret praksis af kunsthistorie og afsøgningen af alternative muligheder både igennem ny empiri og udtænkning af teoretiske positioner. Som tema i modulet historicitet rejser emnet spørgsmål om forhold mellem global samtidskunst og nationale kunsthistorier, herunder forståelsen af dansk og nordisk kunst. Der er også tale om en tendens, der er markant afspejlet i den museale virkelighed, som talrige udstillinger og institutionelle tiltag viser.

Engelsk titel

Art history: Art History Today: Historicity, Materiality, and Medialization

Kurset består af en fælles første kursusgang efterfulgt af fire kursusgange i materialitet, fire kursusgange i medialitet, fire kursusgange i historicitet og en afsluttende fælles kursusgang.
Undervisningen består af forelæsninger og øvelser, hvor de studerende arbejder aktivt med stoffet i grupper og individuelt. Kursuslitteraturen præsenterer et solidt udvalg af aktuel litteratur, som skal være udgangspunkt for individuel litteratursøgning og orientering i kunsthistoriefaget i dag.
I løbet af kurset producerer de studerende tre skriftlige øvelser: 1) Et position paper på 1 side med beskrivelse af et emne og ”et problem” og en position i forhold til dette, 2) en synopsis med problemstilling på 2 sider og 3) et mindre essay på 3-5 sider. Feedback på disse og målrettet vejledning i synopsis-skrivning vil også indgå i kurset.

Baggrundslitteratur:

Elkins, James. What Painting Is: How to Think about Oil Painting Using the Language of Alchemy. Routledge 1999

Cameron, F. R. "Object-Oriented Democracies: Conceptualising Museum Collections in Networks." Museum Management and Curatorship 23, no. 3 (2008): 229-43.

Ekman, Ulrik. "Oplevelsen Af Museet Som Mikset Virkelighed."  academia.edu (2011). https://www.academia.edu/37869589/Ulrik_Ekman_Oplevelsen_af_museet_som_mikset_virkelighed

Huhtamo, Erkki. Illusions in Motion: Media Archaeology of the Moving Panorama and Related Spectacles. Cambridge Massachusetts: MIT Press, 2013.

Krauss, Rosalind E. "A Voyage on the North Sea". Art in the Age of the Post-Medium Condition. The Walter Neurath Memorial Lectures, 31. London: Thames & Hudson, 2000.

James Elkins: Stories of Art, Routledge, 2002.

Anne Ring Petersen: ”Global Art History – A View from the North” in Journal of Aesthetics and Culture 7:1, 2015. ( https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3402/jac.v7.28154)
Keith Moxey: Visual Time. The Image in History, Duke University Press, 2013.
Christine Ross: The Past is the Present. It’s the Future Too. The Temporal Turn in Contemporary Art. Continuum, 2012.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveform: Fri mundtlig prøve med skriftlig synopsis under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Den aktive undervisningsdeltagelse består af:
• 3 skriftlige opgaver: position paper (1 side), synopsis (2 sider) og essay (3-5 sider).
Omfang: 30 minutter inkl. votering. Der gives ingen forberedelse. En skriftlig synopsis på max. 3 sider indleveres før prøven.
Pensum: 1000-1200 normalsider.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 84
 • Forberedelse
 • 280
 • Forelæsninger
 • 56
 • Total
 • 420