Kunsthistorie: Samtidskunst

Kursusindhold

Kurset omhandler billedkunst og arkitektur fra 1960 til i dag på tværs af landegrænser, baseret på læsning af centrale kunst- og arkitekturhistoriske fremstillinger samt ved møde med centrale værker og projekter med udblik på temaer som identitet, socialitet, køn og æstetik.

Fokus er primært på de seneste 50 års kunst, dvs. perioden fra minimal- og popkunsten og fremefter, samt de brydninger mellem modernisme og postmodernisme som finder sted her. Samtidskunstens traditionsforankring og traditionsbrud, dens forskellige materialiseringer og udformninger såvel som dens institutionelle forankringer og dens relation til samtidens visuelle kultur anvendes som afsæt for kritiske undersøgelser af kunstens kerneproblematikker. Kurset omhandler international samtidskunst i bred forstand, men med særligt blik for den danske kunstscene og dens institutioner. En del af kurset omhandler desuden arkitektur fra perioden.

Målet er gennem skriftlige og mundtlige øvelser såvel som diskussioner at opøve en evne til at artikulere og formidle erfaringer med disse kerneproblematikker – analytisk, teoretisk og historisk – med udgangspunkt i specifik arkitektur, specifikke kunstværker og tekster.

Engelsk titel

Art history: Contemporary Art

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, der lægger op til diskussioner, ekskursioner til museer eller andre kunstinstitutioner samt tilhørende seminarundervisning, hvor der arbejdes med individuelle såvel som gruppebaserede studenterøvelser af skriftlig og mundtlig art og efterfølgende feedback. Udover almindelig forberedelse i form af læsning skal der således løbende påregnes tid til løsning af opgaver inden for nærmere bestemte deadlines, som fastsættes undervejs i undervisningsforløbet

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Eksamen er en portfolio på 11-15 normalsider. Portfolioen består af en række bundne opgaver, der stilles af underviseren i løbet af semesteret. En af opgaverne til portfolioen er et mundtligt oplæg, som videofilmes og vedlægges den skriftlige del af portfolioen. Det mundtlige oplæg tæller med i bedømmelsen, men ikke i det totale sideantal for portfolien.
Der gives feedback på de opgaver, der afleveres til den af undervise-ren fastsatte frist i løbet af semestret. Feedbacken kan bestå i indivi-duel og/eller kollektiv feedback fra underviser og/eller de øvrige holddeltagere.
Den afsluttende portfolio består af et samlet sæt af de bundne opgaver, hvor den studerende har haft mulighed for at indarbejde eventuel feedback.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 48
 • Seminarhold
 • 44
 • Eksamen
 • 84
 • Forberedelse
 • 244
 • Total
 • 420