AFLYST: KK, Kultur- og samfundsteori (E19)

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i kultur- og samfundsforståelse ud fra et antropologisk perspektiv. Undervisningen former sig som en gennemgang af de vigtigste –ismer, såsom evolutionisme, funktionalisme, strukturalisme, symbolisme, postmodernisme, m.fl, med vægt på udvalgte problemfelters teoridannelse og videnskabshistoriske baggrund. Gennemgangen er præget af en række eksempler på, hvorledes teorierne har været anvendt i konkrete analyser af samfund og kultur i forskellige regioner af verden. Kurset giver de studerende kompetence i at formulere og arbejde med kultur- og samfundsteoretiske problemstillinger og sigter på at opøve kulturvidenskabelig refleksion over sammenhængen mellem forskerens positionering og anvendelsen af teorier og analysemetoder. Ved hjælp af et kultursammenlignende og tværkulturelt perspektiv giver kurset en analytisk referenceramme, der kan bruges af de studerende uanset faglig baggrund

Eksamen for både BA og KA er en bunden mundtlig prøve med 24 timers forberedelse. Du er selv ansvarlig for eksamensvalget, og det er derfor vigtigt, at du selv konsulterer studieordningen for at se de nøjagtige eksamensformer og krav. Du finder studieordningen her: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/

Har du spørgsmål bør du kontakte eksamensleder Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)

Engelsk titel

CANCELLED: Social and cultural theory

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning for bachelortilvalg på Komparative Kulturstudier 2019-ordningen

 • Fagstudieordning Kandidattilvalg i komparative kulturstudier 2019-ordningen

Kurset henvender sig til BA og KA tilvalgsstuderende, som vil indføres i forskellige kultur- og samfundsforståelser, og i hvorledes forskellig teoridannelser påvirker analyser af kulturelle og sociale dynamikker. Indføring anlægger et antropologisk og tværkulturelt perspektiv.

Kurset er specialdesignet til tilvalgsstuderende. Det betyder, at det bygger på mange års erfaring med at optimere forskning og undervisning i tværfaglige kontekster. Din grunduddannelses særlige faglighed bliver sat i perspektiv og i spil i forhold til en tematisk præcis optik og i forhold til en mere omfattende faglig horisont. Således søger vi at bidrage til, at du kommer ud med en profil, der rummer en god balance mellem tematisk skarphed og faglig horisont. 

Målbeskrivelse

BA tilvalg 2019-studieordning:
Kultur- og samfundsteori i komparative kulturstudier A (aktivitetskode HKKB10201E)
Kultur- og samfundsteori i komparative kulturstudier B (aktivitetskode HKKB10211E)

KA tilvalg 2019-studieordning:
Kultur- og samfundsteori i komparative kulturstudier A (aktivitetskode HKKK13001E) 
Kultur- og samfundsteori i komparative kulturstudier B (aktivitetskode HKKK13002E)

Undervisnings- og arbejdsformen vil være kombinerede forelæsninger og holdundervisning med diskussion og studenteroplæg

Publi@Kom på KUA, lokale 11a.0.02, står for trykning af kursuslitteraturen i form af artikler og uddrag fra bøger samlet i to kompendier. Det første kompendium kan købes tæt på semesterstart, det andet trykkes senere. Der vil desuden være en grundbog på kurset. Denne kan købes i Academic Book, KUA

BA-studerende:
Det Humanistiske Fakultets BA-tilvalgskurser er tilrettelagt således, at man anbefaler, at den studerende har bestået 120 ECTS-point af et bachelorgrundfag på universitetet eller en anden tilsvarende uddannelse, førend BA-tilvalget påbegyndes.

KA-studerende:
Studenter, der er optaget på en kandidatuddannelse under Det Humanistiske Fakultet eller på en uddannelse på et andet fakultet ved Københavns Universiteter eller en anden tilsvarende uddannelsesinstitution, vil som del af eget kandidat-tilvalg eller tilsvarende, frit kunne blive indskrevet på Komparative Kulturstudier. Det samme gælder, såfremt den studerendes eget studienævn har givet tilladelse til meritoverførsel af et eller flere af de enkeltstående fagelementer kandidatniveau i Komparative Kulturstudier til eget fags kandidatordning.

Komparative kulturstudier udbyder en række kurser specialdesignet til tilvalgsstuderende, der har interesse i at styrke deres viden om og kompetencer i kulturanalyse. Du finder kurserne i Kurser.ku.dk. Har du brug for vejledning i kursusvalg skal du tage kontakt til uddannelseskoordinator Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 328
 • Forelæsninger
 • 84
 • Vejledning
 • 0,5
 • Total
 • 412,5