KL. ARK Tema 1

Kursusindhold

”Græsk religion. Materialitet, Lokalitet, Interaktion og Fortolkning.”

Kurset giver en grundig indføring i græsk religion i et arkæologisk perspektiv. Igennem dette kursus bliver den studerende i stand til at forholde sig kritisk og reflekteret til rammerne for og fortolkningen af græsk kult. Kurset fokuserer på græske helligdommes placering og udformning, dedikationer, ofringer og ritualer, og disse elementers indbyrdes påvirkning samt interaktion med det antikke græske samfund og de omkringliggende kulturer, den kultiske menighed og den enkelte tilbeder. Hvad betød placeringen af de forskellige helligdomme for de græske bystater og for den enkelte kult?; Hvorledes påvirkede de arkitektoniske rammer menighedens brug og de udførte ritualer?; Hvilke virkemidler medvirkede  til den religiøse oplevelse?; Hvorledes brugtes dedikationerne som kommunikatører?; Hvordan fungerede den græske kult i samfundet? Den studerende vil blive klædt på teoretisk og metodisk til at kunne arbejde videre med antik kult selvstændigt og konkret.

Engelsk titel

KL. ARK Classical Archaeology

Uddannelse

Klassisk Arkæologi

Den studerende følger den udbudte undervisning og modtager individuel vejledning indenfor selvvalgt emne.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Se:
Klassisk arkæologisk tema HKAK03211E
Diakron analyse med udgangspunkt i klassisk arkæologi HKAK03251EBunden, mundtlig sagsfremstilling med materiale (synopsis) efterfulgt af mundtlig dialog. Eksaminanden skal aflevere en synopsis på 2-4 normalsider samt petitum 14 dage inden afholdelse af den mundtlige eksamination. Ved den mundtlige prøve indleder den studerende med en fremlæggelse på 20 min. med udgangspunkt i en skriftlig synopsis efterfulgt af en mundtlig dialog ledet af eksaminator. Bedømmelsen sker på baggrund af den mundtlige fremlæggelse og dialog.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Eksaminanden må medbringe den skriftlige synopsis til den mundtlige eksamination.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve
Se:
Klassisk arkæologi og akulturation HKAK03241E
Klassisk arkæologisk emne med projektformulering HKAK03271E
Katalog- og materialeanalyse HKAK03221EFri, skriftlig hjemmeopgave efterfulgt af mundtlig dialog ledet af eksaminator. Den skriftlige hjemmeopgave samt petitum afleveres 14 dage inden afholdelse af den mundtlige eksamination. Der gives en samlet karakter. Den skriftlige og mundtlige del vægtes lige.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Eksaminanden må medbringe den skriftlige hjemmeopgave til den mundtlige eksamination.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
For studerende, som går til eksamen i HKAK03241E Klassisk arkæologi og akulturation, vil der være ekstern censur.
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Se: Klassisk arkæologisk periode HKAK03261E
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Se: Kulturformidlende projektorienteret forløb HKAK03231E

Projektrapport, der indeholder diskussion af relevante teoretiske/metodiske problemstillinger, relevant lovgivning og en reflekteret fremstilling af det kulturformidlende arbejde, som den studerende har været en del af.
20 normalsider, plus/minus 10%, ekskl. bibliografi og illustrationer.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Se: Klassisk arkæologisk diakron analyse HKAK03301E
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Synopsis, petitum og billedmateriale.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Se:
Materialeanalyse med katalog HKAK03291E
Kulturmøder HKAK03311E
Emne med problemformulering HKAK03321E
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • Total
  • 0