Kultursektoren og dens institutioner, Konstituerende valg B

Kursusindhold

Kurset tager sit afsæt i den kultursektoren, med hovedvægt på offentligt støttede kulturinstitutioner. Dette kan fx være producerende kulturinstitutioner så som teatre og orkestre samt formidlende institutioner så som arkiver, biblioteker og museer (ABM-institutioner). På kurset vil vi herudover berøre private organisationer som fx udstillingssteder og forlag samt virtuelle formidlingssites og mere fleksible, netværksprægede arenaer inden for kulturfeltet. På kurset vil der være en del ekskursioner til kulturinstitutioner. Undervisningen bygges op omkring de studerendes eget case-arbejde, som kan tage udgangspunkt i de besøgte institutioner. Kurset vil således understøtte de studerendes selvstændige arbejde med at identificere og analysere en række relevante problemstillinger i forhold til kultursektoren og dens institutioner. Undervisningen bliver organiseret efter 4 overordnede temaer:

 • Kultursektoren, dens institutioner og organisation, historisk og aktuelt
 • Kulturpolitik
 • Kulturens værdi og legitimitet
 • Kulturinstitutionernes samspil med omverdenen

 

Inden for hvert tema præsenteres udvalgte teorier og metoder, og disse suppleres undervejs med materiale der udspringer af de studerendes eget projektarbejde

Engelsk titel

Cultural Institutions, Constituent elective B

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • Kultursektoren, dens institutioner og organisation, historisk og aktuelt
 • Kulturteori og national og international kulturpolitik
 • Institutions- og organisationsteoretiske, herunder ledelsesmæssige, perspektiver på sektorens institutioner og deres samspil med omverdenen.

 

Færdigheder i at

 • Analysere samspillet mellem den samfundsmæssige, den teknologiske, den kulturelle og den institutionelle udvikling
 • Analysere og vurdere konkrete eksempler på kulturinstitutioners praksis-ser på et relevant videnskabeligt-metodisk grundlag.

 

Kompetencer i at

 • Selvstændigt og kritisk analysere kulturinstitutioner med afsæt i teoretisk funderede modeller.
 • Selvstændigt og kritisk kunne vurdere kulturinstitutioners praksisser.

Gruppediskussioner, forelæsninger, studenteroplæg, feltarbejde, ekskursioner, holdundervisning, vejledning

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • Larsen, H. (2013) Den nye kultursociologien: Kultur som perspektiv og forskningsobjekt. Oslo: Universitetsforlaget

 • Christensen, Hans Dam: Mellem formidling og kommunikation? Eller fra autoritativ viden til forhandlet viden på museer. I: A. Maursted & M. A. Huan (red.): Museologi på norsk. Universitetsmuseenes gjøren. Akademika forlag: Trondheim, 2012.

 • Kangas, A. & Vestheim, G- (2010). “Institutionalism, cultural institutions and cultural policy in the Nordic countries”. I: Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift 13(2), s.  267-286.

 • Mangset, Per & Hylland, Ole Marius (2017). Kulturpolitikk. Organisering,legitimering og praksis. Oslo: Universitetsforlaget,

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang: 16-20 normalsider for en individuel besvarelse.
Se prøvebestemmelser under kursusbeskrivelsen i fagstudieordning KA-STO 2019 https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​informationsstudier/​informationsvidenskab_og_kulturformidling_ka.pdf
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 234,8
 • Total
 • 410,8

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HIVK03561U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Skemagruppe
Se skema under kursusbeskrivelsen.
Kapacitet
42 deltagere
Studienævn
Studienævnet for Informationsstudier (INF).
Udbydende institut
 • Institut for Informationsstudier (INF)
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Nanna Kann-Rasmussen   (3-716e75436b7870316e7831676e)
Underviser

Nanna Kann-Rasmussen og Hans Dam Christensen

Gemt den 29-04-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students