IT i organisationer-BATV

Kursusindhold

Kurset har fokus på de organisatoriske implikationer der kan være forbundet med at designe og implementere IT-løsninger i forskellige organisatoriske kontekster. Med afsæt i udvalgte cases og konkrete IT-projekter arbejdes der med centrale problemstillinger i mødet mellem organisation, teknologi og brugere. En sådan case kunne fx tage afsæt i sundhedssektoren og en digital infrastruktur som har betydning for både personalets daglige arbejde og for patienternes vilkår.

Ud fra de valgte cases formulerer de studerende egne projekter, der kvalificeres både teoretisk, metodisk og empirisk igennem materiale som de studerende selv indsamler. Projektet skal munde ud i et design og/eller løsningsforslag, som de studerende dels præsenterer mundtligt, og dels bearbejder og formidler i en skriftlig projektopgave.

Engelsk titel

IT in Organizations

Målbeskrivelse

Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • design af innovative IT-løsninger i organisationer
 • organisations- og designteori til studier af forholdet mellem brugere, teknologi og organisation
 • projektstyringsteori og -værktøjer i forbindelse med IT design og organisatorisk innovation

 

Færdigheder i at

 • analysere og diskutere digitalt design i organisationer, herunder tilrettelæggelsen af designprocessen
 • indgå i en faglig dialog om organisationsforandring og innovative processer
 • analysere digitalt design i et dynamisk netværk af organisationer, brugere og andre interessenter

 

Kompetencer i at

 • tilegne sig viden om organisationer, brugere og teknologi
 • reflektere over valg af metoder og designværktøjer i forhold til digitalt design i en organisatorisk kontekst
 • indgå i en faglig diskussion om organisationsudvikling gennem digitale designprojekter

Holdundervisning, mundtlige oplæg, praktiske øvelser, feedback, ekskursioner

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Bjørn-Andersen, N. (2016) Cases on IT-leadership: CIO Challenges for innovation and Keeping the lights on: Samfundslitteratur
 • Holdt Christensen, P. (2017) Organisationer i arbejde: en introduktion til hvordan arbejdspladser fungerer: Akademisk forlag
 • Bødker, K., Kensing, F. & Simonsen, J. (2004) Participatory IT design : Designing for Business and Workplace Realities: MIT Press
 • Hider, P (2018) Information Resource Description : Creating and managing metadata: Facet Publishing
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksaminationssprog: Dansk
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang: 16-20 normalsider. Se prøvebestemmelser i BA-TV fagstudieordningen under kursusbeskrivelsen https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​informationsstudier/​informationsvidenskab_og_kulturformidling_batv
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 205,8
 • Holdundervisning
 • 85
 • Total
 • 410,8