Italiensk - Bachelorprojekt, forår

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • gennemføre et projekt der eksemplarisk bearbejder en afgrænset pro-blemstilling inden for italiensk sprog, litteratur eller historie og sam-fundsforhold
 • redegøre for og anvende den valgte faglitteratur, teori og metode inden for tekst- og kulturanalyse i forhold til projektets problemstilling
 • gennemføre en undersøgelse af italiensksprogede tekster eller af kultu-relle fænomener med enten et mere teoretisk-analytisk eller et mere praktisk-formidlingsmæssigt sigte
 • begrunde og diskutere den valgte tilgang i forhold til projektets pro-blemstilling således at sammenhængen mellem problemstillingen og den valgte metode i hele fremstillingen er tydelig
 • udtrykke sig klart og anvende relevante faglige begreber i overens-stemmelse med videnskabelige krav og normer
 • perspektivere projektarbejdets resultater i en bredere sammenhæng
 • sammenfatte bachelorprojektets indhold og resultater i et dækkende og præcist resumé
Engelsk titel

Italian - Bachelor's project, spring

Uddannelse

Italiensk

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 409,5
 • Total
 • 409,5