HIS 81. Fremtidens historier. Forestillinger om miljø, samfund og forandring siden 1945

Kursusindhold

Område A: akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion + Metodiske og analytiske redskaber [2019-ordningen]
Modul 1: Historisk forskningsdiskussion og akademisk skriftlighed:
Historisk kerneområde 1: Akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion + Metodiske og analytiske redskaber [2015-ordningen]
HIS 81. Fremtidens historier. Forestillinger om miljø, samfund og forandring siden 1945
Troen på menneskets evne til at forme fremtiden er et af de mest markante kendetegn ved den moderne verden. I den forstand er fremtiden – eller i det mindste forestillinger om den – selv historisk. Og den kulturelle foregribelse eller tilegnelse af fremtiden har så godt som altid taget udgangspunkt i en forudsætning om uafbrudt fremskridt, vækst og optimering som den moderne verdens betingelse og mål. Vi har derfor ofte svært ved overhovedet at forestille os en fremtid uden vækst. Men i dag står vi over for så omfattende globale problemer med hensyn til klimaforandringer, social ulighed, overforbrug af naturressourcer og energi, forurening og biologisk forarmelse, at fortsat universel økonomisk vækst må anses for umulig.

Selv om denne indsigt ikke er ny, og er blevet formuleret ofte gennem de seneste årtier, er den imidlertid kun i yderst begrænset omfang blevet omsat til politisk-økonomisk handling i retning af noget, der bare tilnærmelsesvist kan betegnes som en bæredygtig fremtid. Snarere er advarende fremtidsscenarier altid blevet mødt med fornægtende kollektiv inaktivitet, og det er denne (med økonomen Tim Jacksons ord) ’damaging denial’, vi på kurset vil forsøge at komme til at forstå.

Formålet med kurset er at se nærmere på fortidens forestillinger om fremtiden. Fokus er på forestillinger om miljø, samfund og forandring siden 1945, herunder idéer og begreber forbundet med bl.a. klima, vækst, udvikling, bæredygtighed, modellering, økonomisk demokrati, borgerløn og fremtidsforskning, som vil blive diskuteret med inddragelse af både danske og internationale perspektiver.

Kurset omfatter to fagelementer. I vores undervisning integrerer vi disse to fagelementer, således, at vi analyserer fremtidens historier ud fra et videnshistorisk perspektiv. Mere konkret vil vi belyse, hvordan forskellige former for viden om miljø, samfund og forandring er blevet konstrueret i samspillet mellem politik, videnskab og samfundsdebat, og hvordan disse vidensformer er blevet udbredt, omformet og forsøgt appliceret i forskellige samfundsmæssige sammenhænge i forsøg på parallelt at forudsige og forme fremtiden. Centralt i vores analytiske tilgang står bl.a. teoretikere som Reinhart Koselleck (begrebshistorie), Norman Fairclough (kritisk diskursanalyse) Bruno Latour (videnssociologi) og Simone Lässig (videnshistorie).

Kursuslitteraturen vil bestå af forskellige tekstuddrag, som vil blive gjort tilgængeligt inden kursusstart. Der bliver tale om et forholdsvis læsetungt kursus, som forudsætter et højt aktivitetsniveau af deltagerne. Det forventes endvidere, at deltagerne inden kursusstart har erhvervet sig et kursorisk kendskab til dansk historie efter 1945. Liste over fælles pensumlitteratur lægges i kursusrummet i Absalon i god tid før undervisningsstart.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• 

Engelsk titel

HIS 81. Fremtidens historier. Forestillinger om miljø, samfund og forandring siden 1945

Uddannelse

Historie
Område A: akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion (HHIK03811E) + Metodiske og analytiske redskaber (HHIK03821E)
[Fagstudieordning. Kandidatuddannelsen i historie [almen profil], 2019-ordningen]

For studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora, forlænges kandidatdelen af sidefaget med 30 ECTS, der skal udgøres af fagelementerne:
Område A: akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion (HHIK03811E) + Metodiske og analytiske redskaber (HHIK03821E)
[Fagstudieordning. Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2019-ordningen]

Modul 1: Historisk forskningsdiskussion og akademisk skriftlighed:
Historisk kerneområde 1: Akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion (HHIK03721E) + Metodiske og analytiske redskaber (HHIK03731E)
[Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie [almen profil], 2015-ordningen]

For studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora, forlænges kandidatsidefaget med 30 ECTS-point, der skal udgøres af fagelementerne
Modul 1: Historisk forskningsdiskussion og akademisk skriftlighed:
Historisk kerneområde 1: Akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion (HHIK03721E) + Metodiske og analytiske redskaber (HHIK03731E)
[Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Holdundervisning /seminar

ECTS
30 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Kriterier for bedømmelse

Tilvalg (undervisningskompetence til gymnasiet)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 112
  • Forberedelse
  • 406
  • Eksamensforberedelse
  • 259
  • Total
  • 777